Версия за печат

01158-2016-0008

BG-София: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

Държавно предипрятие Пристанищна инфраструктура, бул. Шипченски проход 69, За: Александър Александров, Pепублика България 1574, София, Тел.: 02 8079999, E-mail: office@bgports.bg, Факс: 02 8079966

Място/места за контакт: дирекция Стратегическо развитие, пристанищни услуги и екология

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: http://www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bgports.bg/admin/procurement/update/143; http://www.bgports.bg/bg/zop/143.

Електронен достъп до информация: http://www.bgports.bg/admin/procurement/update/143.

I.2) Основна дейност

Пристанищни дейности

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката

„Изработване и одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, свързаните с него предварителни (прединвестиционни) проучвания за развитие и задание за проектиране в съответствие с Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата, съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12 (12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи)

Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Предоставяните услуги касаят пристанище за общестевн транспорт с национално значение Бургас, като всички изготвени документи и разработки се предават в Главното управление на ДП "Пистанищна инфраструктура" - гр. София
Код NUTS:
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Изработване и одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, свързаните с него предварителни /прединвестиционни/ проучвания за развитие и задание за проектиране в съответствие с Наредба № 10 от 31.03.2014г. за обхвата, съдържанието изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт /обн., ДВ, бр. 32 от 08.04.2014 г./” Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, включва: - пристанищен терминал Бургас Изток 1 за обработка предимно на генерални товари – метали, дървесина, хартия, храни, скрап, машини и др. По експлоатационни причини често се обработват и насипни товари – въглища, захар, амониев нитрат и малки партиди концентрати; - пристанищен терминал Бургас Изток 2 за обработка на всички видове товари – отдаден на концесия през 2011г.; - пристанищен терминал Бургас Запад, специализиран за обработка на голямотонажни кораби, превозващи черни метали. В терминал „Запад“ се обработват метали, зърно, скрап, насипни товари и други. На терминала действат контейнерен и ро–ро терминали, както и най-големият хладилен склад в България. Терминалът е отдаден на концесия заедно със складова база „Лозово”; - пристанищен терминал „Росенец” – за обработка на нефт, нефтопродукти и други наливни опасни товари, отдаден на концесия и - пристанищен терминал Несебър - за обслужване на пътници, отдаден на концесия. За територията на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас през 1995-1996 г. е изработен Генерален план, утвърден от министъра на транспорта със Заповед № РД-08-244/21.03.1997 г. Докладът за ОВОС е одобрен с Решение № 122 от 1995г. на МОСВ. Генералният план на пристанище Бургас е с предвиждане за развитие до 2015 г. В годините пристанище Бургас се развива чрез реализацията на Генералния план за развитие с предвиждане до 2015 г., която е започнала с изграждането на източния вълнолом и Терминал 2А. През 2011г. в рамките на проекта „Зона за обществен достъп", на терминал Бургас Изток 1, до вълнолома са оформени нови места за пасажерски кораби. Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на всички дейности, необходими за осъществяване на процеса по изработване, одобряване и влизане в сила на генералните планове съгласно Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт (Наредба № 10). За целта следва извършени следните дейности и да се направят следните разработки: Прединвестиционно проучване; Задание за проектиране на генерален план; Проект на генерален план. Извършването на всички дейности следва да се ръководи от принципите на реализируемост и устойчивост на проектните решения. Всички етапи на изпълнение трябва да позволяват нормално преминаване в следваща фаза на проекта до неговата цялостна реализация с влизане в сила на заповедта на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на министъра на регионалното развитие и благоустройство за одобряване на генералния план. С оглед последователността на изпълнение, дейностите в обхвата на поръчката са структурирани в пет етапа.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

71410000

Описание:

Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
935000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2016/S 076 - 134959 от 19.04.2016 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


V.1) Възлагане и стойност на поръчката
Поръчка (Договор) №: 121 / Обособена позиция №: / Заглавие:Изработване и одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, свързаните с него предварителни (прединвестиционни) проучвания за развитие и задание за проектиране в съответствие с Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата, съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.08.2016 г. 

V.1.2) Брой на получените оферти

1

V.1.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчка

Консроциум Мугапо-Роял Хасконинг ДХВ, код по БУЛСТАТ 177076474, ул. Любен Каравелов 84, Република България 1000, София, Тел.: 02 9817992, E-mail: office@mugapo.com, Факс: 02 9818602

V.1.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 935000 BGN без ДДС


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка/и във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.12.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. Оферта № 1 е подадена от Консорциум "Мугапо - Роял хасконинг ДХВ", ЕИК 177076474, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. "Любен Каравелов" № 84, със следните участници в консорциума: "Мугапо" ООД, ЕИК 121080036, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. Джеймс Баучер № 118 и „Хасконинг ДХВ Недерланд Б.В.”, вписано под № 56515154 в Търговския регистър на Кралство Холандия, с адрес: ул. Лаан 1914 № 35, ЕХ Амерсфорт, 3818, Холандия


ПРИЛОЖЕНИЕ Г2

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление в Официален вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС), съгласно Директива 2004/17/ЕО