Версия за печат

01158-2016-0023

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер РД-10-23 от дата 15.12.2016 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG411, Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, бул. Шипченски проход 69, За: инж. Спас Вучев, България 1574, София, Тел.: 02 8079999; 02 8079930, E-mail: office@bgports.bg, Факс: 02 8079966

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgports.bg/bg/zop/175.

I.4) Основна дейност

Експлоатация на географска област


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Обследване на енергийната ефективност и сертифициране на сгради, намиращи се на територията на пристанищата за обществен транспорт с национално значение”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Обследване на енергийната ефективност и сертифициране на сгради, намиращи се на територията на пристанищата за обществен транспорт с национално значение”. При изпълнение на поръчката следва: - да се извърши обследване за енергийна ефективност на сградите, включени в приложения Списък, по реда Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ); - да се издадат сертификати за актуалното състояние на потреблението на енергия на всички сгради в Списъка; - да се определят показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сгради по реда на Наредба № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите. Детайлното обследване за енергийна ефективност включва следните етапи: 1.1. Подготвителен етап; 1.2. Етап на установяване на енeргийните характеристики на сградите; 1.3. Етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност; 1.4. Заключителен етап.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Поръчката е за услуга и се обявява съгласно чл. 178, ал. 1 ЗОП, поради което на основание чл. 178, ал. 5 от ЗОП не следва да бъдат посочени мотиви за невъзможността за отделяне на обособени позиции на поръчката.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 100000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на поръчката е 100 000 лв., а предметът на същата включва услуги - извършване на енергийно обследване по реда Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) на сгради по списък и издадване на сертификати за актуалното състояние на потреблението на енергия на тези сгради, поради което поръчката попада в прага по чл. 20, ал. 2, т. 2 във връзка с ал. 1, т. 3, б. "б" ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 4 ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

15.12.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Ангел Борисов Забуртов

VIII.2) Длъжност

генерален директор