Версия за печат

00099-2016-0009

BG-Етрополе:

Решение за откриване на процедураРешение номер 10 от дата 13.12.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000776259

BG412, Община Етрополе, пл. Девети септември № 1, За: инж. Стефан Борисов, България 2180, Етрополе, Тел.: 0884331-590, E-mail: obstina@etropolebg.com, Факс: 0720 65011

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://etropolebg.com/etropole/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-na-kopuvacha.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Услуга по разработване на общ устройствен план на община (ОУПО) Етрополе.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка следва да се изпълнява съгласно предоставеното от възложителя „Задание и опорен план за разработване на Общ устройствен план на Община Етрополе” - неразделна част от документацията за участие, както и в съответствие с изискванията на действащото европейско и национално законодателство и посочените условия в документацията и в проекта на договор. Дейността следва да бъде осъществена на два етапа: - Първи етап: Изработване на Предварителен проект за общ устройствен план на общината (ОУПО); - Втори етап: Изработване на окончателен общ устройствен план на общината (ОУПО).

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Неприложимо, съгласно чл. 178, ал. 5 от ЗОП.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 118875 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Процедурата е избрана с оглед стойността на обществената поръчка и приложимите разпоредби на ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Неприложимо

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На обжалване подлежат актове, действия и бездействия на Възложителя, съгласно чл. 196 от ЗОП. Сроковете за подаване на жалби са съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4, т. 7 и ал. 2 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

13.12.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Димитър Радославов димитров

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Етрополе