Версия за печат

00099-2016-0001

BG-Етрополе:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Етрополе, пл. Девети септември 1, За: Юлия Митова, Република България 2180, Етрополе, Тел.: 0720 68207, E-mail: obstina@etropolebg.com, Факс: 0720 65011

Място/места за контакт: Главен специалист Проекти, инвестиции и строителство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.etropolebg.com.

Адрес на профила на купувача: http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-na-kopuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop/158-inzhenering-4-bloka.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Строителство
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 1 от 12.01.2016 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00099-2016-0001
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийнна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Етрополе по четири обособени позиции: Многофамилните жилищни сгради са разположени, както следва: Многофамилна жилищна сграда - "Жилищен блок-секции 16,17 и 18, находящ се в гр. Етрополе, кв. 178" Многофамилна жилищна сграда - "Жилищен блок-секции 19, 20 и 21, находящ се в гр. Етрополе, кв. 178 (8)" Многофамилна жилищна сграда - "Жилищен блок на територията на гр. Етрополе, находящ се на бул. "Руски " № 171, кв. 128, бл. Етрополски бук" Многофамилна жилищна сграда - "Жилищен блок на територията на гр. Етрополе, кв. 20, ул. "Двадесет и седми ноември" № 28. Описание на дейностите - Разработотване на работни проекти за нуждите на обновяването - Изготвянето на работен проект за нуждите на обновяването се възлага на екип от правоспособни проектанти. Работни проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба № 803 5804 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествено-стойностни сметки по приложимите части. Работния проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината. При изготвяне на проектна документация, екипът за разработване на инвестиционен проект ще ползва предписаните дейности от техническото и енергийното обследване. - Осъществяване на авторски надзор. Изпълнителят, ще упражнява авторски надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават необходимата квалификация. - Изпълнение на СМР Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност се извършва в съответствие с част трета "Строителство" от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект. Разрешение за строеж се издава от съответната общинска администрация и при представяне на техническа документация с оценено съответствие. Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията, дадени в тези указания за изпълнение.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: ОБП-09 от 06.06.2016 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ВИА КОНСТРУКТ ГРУП ЕООД, 175396059, гр. София 1421, район Лозенец, бул. Черни връх 59А, Република България 1421, София, Тел.: 02 8169962, E-mail: viaconstructgroup@gmail.com, Факс: 02 8169934

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Етрополе по четири обособени позиции, за Обособена позиция 1: Жилищен блок-секции 16, 17 и 18, находящ се в гр. Етрополе, кв. 178

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

99

ІII.7) Стойност посочена в договора
481802 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

08.12.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
481745.09 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

12.12.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Димитър Димитров
Длъжност: Кмет на Община Етрополе