Версия за печат

04868-2015-0001

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129010545

BG411, Директор на Информационен център на Министерството на отбраната, ул.Г.С.Раковски № 106, За: Станимир Христов, България 1000, София, Тел.: 02 295311207, E-mail: snm1@abv.bg, Факс: 02 00000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://armymedia.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://armymedia.bg/profil-na-kupuvacha.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделенияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ДО-02-13 от 11.09.2015 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
04868-2015-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предоставяне на телекомуникационна услуга за разпространение на програмата Военен телевизионен канал /ВТК/ чрез сателит и Интернет.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ДО-01-172 от 07.12.2015 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, НУРТС БЪЛГАРИЯ ЕАД, район Изгрев, ж.к Изток, ул. Пейо К. Яворов № 2, България 1164, София, Тел.: 08 78400622, E-mail: bids@vivacom.bg, Факс: 02 9433444

Интернет адрес/и:

URL: http://nurts.bg/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Предоставяне на телекомуникационна услуга за разпространение на програмата Военен телевизионен канал /ВТК/ чрез сателит и Интернет.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
122400 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

01.12.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
122400 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

12.12.2016 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Владислав Стефанов Прелезов
VII.2)
Длъжност: Директор на Информационен център на Министерство на отбраната