Версия за печат

02538-2014-0061

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Прокуратура на Република България - главен прокурор, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, ет. партер, стая № 79, - Информационен център на Прокуратурата на Република България - Регистратура на главен прокурор., За: Ненко Милев, Република България 1000, София, Тел.: 02 8036033, E-mail: nmilev@prb.bg, Факс: 02 9633373

Място/места за контакт: Гр. София, пл. Света Неделя № 1, ет. 1, ст. 209

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.prb.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.prb.bg/bg/obshestveni-porchki/proceduri-do-01102014/zop/dostavka-na-techni-goriva-za-nuzhdite-na-prokuratu/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: надзор за законностРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: ОПИ-1115 от 27.08.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
0253-2014-0061
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на течни горива за нуждите на Прокуратура на Република България по две самостоятелно обособени позиции: 1. Доставка на течни горива за транспорт (бензин А 95 H и дизелово гориво) за моторните превозни средства на Прокуратура на Република България, чрез периодична покупка от търговски обекти (бензиностанции) чрез карти за безкасово заплащане и 2. Доставка на гориво за отопление за нуждите на Прокуратура на Република България“


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 64 от 05.12.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Петрол АД и ЕИК 831496285, ул. Търговска № 12, Република България 5500, Ловеч, Тел.: 02 9690300, E-mail: delovodstvo@petro.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.petrol.bg.

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на течни горива за транспорт (бензин А 95 H и дизелово гориво) за моторните превозни средства на Прокуратура на Република България, чрез периодична покупка от търговски обекти (бензиностанции) чрез карти за безкасово заплащане

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

24

ІII.7) Стойност посочена в договора
1050000 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

04.12.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 63.37% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
665396.07 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

08.12.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Иван Ненов Маринов
Длъжност: Главен секретар при Администрацията на главния прокурор