00566-2016-0009

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер ЗП-2459 от дата 02.12.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000670627

BG411, Национална спортна академия Васил Левски, Студентски град - Ректорт, За: Ивайло Филипов, България 1700, София, Тел.: 0359 896776608, E-mail: nsa.filipov@gmail.com, Факс: 02 4007505

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nsa.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nsa.bg/bg/page.,1677.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на обзавеждане и оборудване за модернизиранe на учебна сграда и нова спортна зала Национална спортна академия „Васил Левски“ на ул. Гургулят №1“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обособена позиция №1 „Изработка, доставка и монтаж на мебелировка и спортни уреди ” 1.Учебни зали и кабинети: 1.1Доставка и инсталиране на Стенна Дъска за учебна зала размер 120/ 240 -Бр.17; 1.2 Доставка на едноместна учебна маса за преподавател 100 х 50 х 75 см метална прахово боядисана рамка и ЛПДЧ плот-Бр.14; 1.3.Доставка на двуместна учебна маса 150 х 60 х 75 см метална прахово боядисана рамка и ЛПДЧ плот-Бр.156;1.4-Доставка на стол метална прахово боядисана рамка, седалка и облегалка от многослойна дървесина, тапицирани, протектори на краката за защита на подовите настилки-Бр.329;2.Лекционни зали: 2.1.Доставка и сглобяване на комплект от два броя бюра, контейнер и надстройка за Лекционна катедра в аудиторна зала от ЛПДЧ 290 х 50 х 136 см.-Бр.4;2.2.Доставка на стол метална прахово боядисана рамка, седалка и облегалка от многослойна дървесина, тапицирани, протектори на краката за защита на подовите настилки- Бр. 4;2.3.Доставка и инсталиране на учебна банка със стол - размер на работно място 53см х 30см, метална прахово боядисана конструкция, седалка и облегалка от многослойна дървесина-Бр.287;2.4.Доставка и инсталиране на Стенна Дъска за учебна зала размер 120 х 240-Бр.4;3Кабинети:преподаватели-3.1.Доставка и сглобяване на работно място от ЛПДЧ комплект от бюро 160/160/75 с Помощна маса 100/60/75 свързващ елемент Ф60, подвижен контейнер 40х60х60 с три чекмеджета-Бр.59;3.2.Доставка на регулируем офис стол-Бр.59;3.3. Доставка и инсталиране на стелаж за документи 140х180х40 от ЛПДЧ-Бр.59;3.4.Доставка и инсталиране на гардероб със закачалки 50 х 50 х180 от ЛПДЧ-Бр.18;3.5.Доставка и инсталиране на Стенна закачалка от ЛПДЧ 200 х 30 с 8 стоманени куки за дрехи-Бр.40;4 Конферентна зала:4.1.Доставка и инсталиране на конферентна маса с 16 места от MDF с естествен фурнир -Бр.1;4.2=Доставка на регулируем въртящ стол за конферентна маса-Бр.16;5.Библиотека, читалня и архив:5.1.Доставка и инсталиране на метални стелажи 240 х 35 х 200-Бр.20-5.2.Доставка на едноместна учебна маса 100 х 50 х 75 см метална прахово боядисана рамка и ЛПДЧ плот-Бр.10;5.3.Доставка на едноместна учебна маса за настолен компютър 100 х 50 х 75 см метална прахово боядисана рамка с поставка за компютър и ЛПДЧ плот-Бр.8;5.4 Доставка на регулируем офис стол-Бр.18;6.Фитнес партер + Фитнес сутерен; 6.1.Доставка, инсталиране и настройка на Специализирана бягаща пътека, включително самостоятелно устройство за поддържане и отнемане тежестта на тялото-Бр.1;6.2.Доставка, инсталиране и настройка на Велоергометър (лежащ-Бр.1;6.3.Доставка, инсталиране и настройка на Велоергометър (обикновен) ;Бр.1;6.4.Доставка, инсталиране и настройка на Тренажор за ОФП Бр.2; 7.Съблекални: 7.1.Доставка и инсталиране на метални шкафчета 35х45х180-Бр.105; 7.2.Доставка на дървена пейка за съблекални 40 х 120 х 40-Бр.15; 8.Оборудване/обзавеждане за новата зала за спорт; 8.1.Доставка и монтаж на стационарен баскетболен кош, метална основа и табло от фибростъкло, метален ринг и мража-Бр.2;8.2.Доставка и инсталиране на Футзал врата включително гилза за вграждане в пода и мрежа-Бр.2; 8.3.Доставка и инсталиране на метални пилони и мрежа за волейбол, включително гилзи за вграждане в пода-Бр.1;8.4.Доставка и инсталиране на Стол зрителски в спортна зала-Бр. 60;8.5.Доставка на Стол посетителски - бр.50;8.6.Доставка на мека мебел -Бр.7. По Обособена позиция №2 „Доставка и инсталиране на телевизионно и аудиовизуално, и оборудване за автоматизиране на работа на библиотека”:1 Доставка и инсталиране на Цифров телевизор 55 инча - Монитор за визуализиране на учебния материал със стойка за монтаж на стена Бр.14; 2. Доставка и инсталиране на мултимедия проектор със стойка за монтаж на таван-Бр.4;3 Доставка и инсталиране на стена на прожекционен екран 270 х 150 см-Бр.4; 4. Доставка, включване и настройка на Tablet 12,5 инчов Multi-Touch дисплей с LED подсветка и IPS технология, или еквивалентно, за безжично предаване на текст и графика към проектор/монитор-Бр.5.Продължава в VII, 1)

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Изпълнението на обществената поръчка се финансира по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.003-0001-C01 “Модернизиране на учебната база на Национална спортна академия „Васил Левски“ София- сградата на ул. Гургулят 1”в рамките на приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на ОПРР 2014-2020 и е съфинансирана от Национална спортна академия „Васил Левски“ гр. София

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 265408 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

IV, 3) По Обособена позиция №2 „Доставка и инсталиране на телевизионно и аудиовизуално, и оборудване за автоматизиране на работа на библиотека”. 5.Доставка и инсталиране на Цифрова дискусионна микрофонна система с 12 поста, включително контролен модул-комплект 1; 6.Доставка инсталиране и настройка на настолен компютър с цифров монитор, клавиатура и мишка -Бр.8; 7 Доставка инсталиране и настройка на Сървър локална мрежа, комплект с монитор и клавиатура-Бр. 1; 8.Доставка инсталиране и настройка на мултифункционално устройство – принтер, скенер, А4 цветно-Бр.1; 9.Доставка, инсталиране и настройка на Кинект гейм Вид: Xbox One 500GB + Kinect Конзола или еквивалентен -Бр.1

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В съответствие с чл. 197 , ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

02.12.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

професор Пенчо Георгиев Гешев, доктор

VIII.2) Длъжност

Ректор на Национална спортна академия "Васил Левски"