Версия за печат

00470-2016-0003

BG-с.Черноочене: 27 - Други услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Черноочене, с.Черноочене, ул.Шеста № 9, Област Кърджали, За: Рушен Рамадан Фейзула - н-к отдел ИПСИП, Република България 6701, с.Черноочене, Тел.: 0888 696711, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg

Място/места за контакт: с.Черноочене, ул.Шеста № 9, Област Кърджали

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chernoochene.com..

Адрес на профила на купувача: http://chernoochene.com/profil/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 27
Публикуване на информацията: ДА
Място на изпълнение: Общинската пътна мрежа и уличната мрежа в населените места на територията на община Черноочене, област Кърджали, съгласно приложен списък на общинските пътища и уличната мрежа по транспортна схема на общината.
Код NUTS: BG425
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

"Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в населените места на територията на Община Черноочене, Област Кърджали през оперативен сезон 2016/2017 година" - включва снегопочистване, и опесъчаване на пътната настилка, съгласно условията подробно описани в документацията на процедурата. При изпълнение на обществената поръчка кандидатите следва да спазват всички нормативни актове, най-вече на "Технически правила за поддържане и ремонт на пътищата" ГУП - 1989 год., Инструкцията за "Зимно поддържане на пътищата" - от 1998 год.и изисквания свързани по изпълнение предмета на обществената поръчка, както и договорно установените изисквания. Ограниченията при изпълнение на поръчката са: - в рамките на оферираните цени одобрените и предвидените средства за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа през зимен оперативен сезон 2016/2017 година. Общата дължина на общинската пътна мрежа възлиза на 173. 04 км, като кандидатите могат да участват в процедурата, както за изпълнение на поръчката за една обособена позиция, така и за изпълнение на повече или всички обособени позиции. Дължината на уличната мрежа по населените места е 110,1 км. Снегопочистването на общинските пътища да се извършва само с колесни машини и по изключение при екстремни ситуации да се извършва с верижни машини или специализирана техника.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63712200, 90620000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
121556.4 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление на профил на купувача
Номер на обявлението в ДВ 725811 от 06.04.2016 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 169 / Обособена позиция №: / Заглавие:"Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в населените места на територията на Община Черноочене, Област Кърджали през оперативен сезон 2016/2017 година"
V.1) Дата на сключване договора
02.11.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
29.07.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ Чичек - Раим Али, ЕИК - 108533446, с. Даскалово. ул. Втора №12, Република България 6707, с. Даскалово, Тел.: 0897 383394

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 21606 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 170 / Обособена позиция №: / Заглавие:”Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в населените места на територията на Община Черноочене, Област Кърджали през оперативен сезон 2016 / 2017 година.”
V.1) Дата на сключване договора
02.11.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
29.07.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ ЕМО - Емин Емин, ЕИК - 108648391, с. Бостанци, общ. Черноочене, Република България 6716, с. Бостанци, Тел.: 0894 632747

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 8244 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 171 / Обособена позиция №: / Заглавие:"Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в населените места на територията на Община Черноочене, Област Кърджали през оперативен сезон 2016/2017 година"
V.1) Дата на сключване договора
08.11.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
29.07.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕС ДЖИ ЕС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, ЕИК - 202114684, с. Костино, ул. Първа №21, Република България 6743, с. Костино, Тел.: 0892 774169

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 18966 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 172 / Обособена позиция №: / Заглавие:”Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в населените места на територията на Община Черноочене, Област Кърджали през оперативен сезон 2016 / 2017 година.”
V.1) Дата на сключване договора
09.11.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
29.07.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ИЛА-Водач ЕООД, ЕИК - 202771363, с. Водач, общ. Черноочене, Република България 6709, с. Водач, Тел.: 0886 737710

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 34844.4 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 173 / Обособена позиция №: / Заглавие:"Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в населените места на територията на Община Черноочене, Област Кърджали през оперативен сезон 2016/2017 година"
V.1) Дата на сключване договора
09.11.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
29.07.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Туинс строй ЕООД, ЕИК - 201740906, с. Черноочене, ул. Трета №1, Република България 6701, с. Черноочене, Тел.: 0888 811115

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 7968 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 177 / Обособена позиция №: / Заглавие:"Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в населените места на територията на Община Черноочене, Област Кърджали през оперативен сезон 2016/2017 година"
V.1) Дата на сключване договора
15.11.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
29.07.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Нур - Даш ЕООД, ЕИК - 200836983, гр. Асеновград, ул. Пр. Вишняков №19, Република България 4230, гр. Асеновград, Тел.: 0897 947158

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 29928 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

30.11.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

За участие в обявената процедура са подадени оферти от следните фирми (кандидати): 1. От фирма ЕТ "Емо - Емин Емни” с.Бостанци; 2. От фирма ЕТ "Чичек - Раим Али” с.Даскалово; 3. От фирма "Туинс Строй" ЕООД с.Черноочене; 4. От фирма "Нур Даш" ЕООД /гр.Асеновград/; 5. От фирма ”Ес Джи Ес Инженеринг’' ЕООД с.Костино; 6. От фирма "Ила - Водач" ЕООД с.Водач;


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор