Версия за печат

00099-2016-0008

BG-Етрополе:

Решение за откриване на процедураРешение номер 9 от дата 29.11.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000776259

BG412, Община Етрополе, пл. Девети септември № 1, За: Бистра Павлова, България 2180, Етрополе, Тел.: 0720 68229, E-mail: obstina@etropolebg.com, Факс: 0720 65011

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://etropolebg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-na-kopuvacha.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на приготвена храна за абонатите на „Домашен социален патронаж“ в Община Етрополе“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на приготвена храна за абонатите на „Домашен социален патронаж“ в Община Етрополе“ Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на доставка на приготвена храна за абонатите на „Домашен социален патронаж“ в Община Етрополе . Общото количество храна е в зависимост от броя на абонатите.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Не е целесъобразно отделянето на дейностите включени в обхвата на поръчката в обособени позици. Възлагането на поръчката на различни изпълнители би създало технически и организационни затруднения при осигуряване на храна за абонатите на «Домашен социален патронаж».

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 200000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срокът за подадване на жалби се определя съгласно разпоредбите на чл.197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

29.11.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Димитър Радославов Димитров

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Етрополе