Версия за печат

00184-2016-0007

BG-Пещера:

Решение за откриване на процедураРешение номер 11 от дата 23.11.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000351750

BG423, Община Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17, За: Веселин Джелатов, България 4550, Пещера, Тел.: 0359 878557443, E-mail: efspop@outlook.com, Факс: 0359 35064165

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.peshtera.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.peshtera.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161123fDkQ817812.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Проектиране и упражняване на авторски надзор с 5 обособени позиции“ по проектни предложения, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж”2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. „Проектиране и упражняване на авторски надзор с 5 обособени позиции“ по проектни предложения, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж”2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 до ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 включително, ще се изпълняват следните дейности за всяка една обособена позиция, а именно: ДЕЙНОСТ №1 - ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ; ДЕЙНОСТ №2 – УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Настоящата обществена поръчка се финансира по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ по Оперативна Програма „Региони в Растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 129973.46 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Наименованието на съответните ДЕЙНОСТИ отразени в ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ на Обществената поръчка, които съгласно ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК, СВЪРЗАН С ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ и структурата на класификационната система попадат в обхвата на Основния CPV код определящ до ниво „Категория“ образуват най-висока прогнозна стойност и същите са основание за определяне на наименованието на Основния Предмета на обществената поръчка, а именно: „Проектиране и упражняване на авторски надзор с 5 обособени позиции“

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 5 (пет) на сто от стойността на договора за съответната обособена позиция без ДДС. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

23.11.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Николай Йорданов Зайчев

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Пещера