Версия за печат

00109-2016-0015

BG-Благоевград:

РЕШЕНИЕ

Номер: ПП-14 от 22.11.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Благоевград, пл. Георги Измирлиев № 1, За: Радостина Илиева - Старши юрисконсулт ОП, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 867714, E-mail: rilieva@blgmun.com, Факс: 073 884451

Място/места за контакт: Дирекция ПНООП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.blgmun.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat175/2397/ZOP-2016-15.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап ІV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

II.3) Кратко описание на поръчката

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап ІV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП или общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград. За обособените позиции от 1 до 70 включително ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и боя. За обособени позиции ОП 71, ОП 72 и ОП 73 ще се изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и боя.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: РП-16 от 07.04.2016 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2016-726449
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2016/S 71 - 123666 от 12.04.2016 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 109-2016-15
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

726449

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

07.04.2016 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Участникът ДЗЗД „САНИРАНЕ БЛАГОЕВГРАД-77“ с оферта с №O-03-507/15.08.2016 г. е единственият участник подал оферта по Обособена позиция №53. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Радовиш” № 1, същия е избран за изпълнител, съгласно Решение № РВ-129/21.09.2016 г. на Кмета на Община Благоевград. С уведомление наш вх. №69-00-1254/09.11.2016 г. участникът е заявил, че един от партньорите в обединението е прекратило участието си в ДЗЗД „Саниране Благоеград – 77”, т.е. участникът е извършил промяна в състава на обединението, като е представено и споразумение от 03.11.2016 г., от което се установява посоченото от участника. Съгласно одобрената от Възложителя Документация за участие, Раздел ІІI „Изисквания към участниците”, т. 1. „Общи изисквания към участниците” не се допускат промени в състава на обединението след изтичане на срока за подаване на офертата. Когато не е приложен договорът за създаването на обединение или в приложеният договор липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата и участникът не отстрани тези пропуски при спазване на условията, разписани в чл. 68, ал.8 и ал.9 от ЗОП – участникът може да бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. Във връзка с горното Община Благоевград е изпратила уведомително писмо с Изх. № 69-00-1254/16.11.2016г. до участника, с което му е съобщено, че за Възложителя не е възможно да сключи договор за инженеринг с участник, който не изпълнява изискванията, заложени в документацията за участие. Предвид гореизложеното и на основание чл. 69, ал. 3 от ЗОП (отм.) Възложителят отстранява от участие участника ДЗЗД „САНИРАНЕ БЛАГОЕВГРАД-77“ с оферта с №O-03-507/15.08.2016 г. и прекратява обществената поръчка в частта по Обособена позиция №53. Многофамилна жилищна сграда, с административен адрес ул. „Радовиш” №1.

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

Обособена позиция №53. Многофамилна жилищна сграда, с административен адрес ул. „Радовиш” №1.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

22.11.2016 г. 


Възложител

Трите имена: ИВО ТОДОРОВ НИКОЛОВ
Длъжност: ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ПО ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, ОПРАВОМОЩЕН ЗА КМЕТ СЪС ЗАПОВЕД №363-ЧР/21.11.2016 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД