Версия за печат

00701-2016-0007

BG-Сливо поле:

Решение за откриване на процедураРешение номер РД-09-1070 от дата 17.11.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000530657

BG323, Община Сливо поле, пл. Демокрация №1, За: Виктор Стоянов, България 7060, Сливо поле, Тел.: 08131 2895, E-mail: slivopole@ru-se.com, Факс: 08131 2876

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.slivopole.ru-se.com/..

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=141&selected=274&parent_id=138.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка чрез покупка на два броя нови, неупотребявани сметосъбиращи автомобила за нуждите на Община Сливо поле

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва доставка и гаранционно обслужване на два броя нови, неупотребявани сметосъбиращи автомобила. Техническите характеристики, на които следва да отговарят сметосъбиращите автомобили са посочени в Техническата спецификация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съгласно чл. 178, ал. 5 от ЗОП, възложителят не е длъжен да мотивира невъзможността за разделяне на обособени позиции на поръчката, която е за доставки или услуги.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 258333.33 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, глава Двадесет и седма, чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

17.11.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Валентин Христов Атанасов

VIII.2) Длъжност

кмет на Община Сливо поле