Версия за печат

04181-2016-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер ОП-01-3 от дата 17.11.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 175905638

BG411, Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей при Българска академия на науките, ул. Акад. Георги Бончев блок 25, За: Наталия Вучева - гл.счетоводител на ИЕМПАМ, Бурунди 1113, София, Тел.: 02 9792341, E-mail: iempam@bas.bg, Факс: 02 8710107

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.iempam@bas.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.iempam@bas.bg.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Научна и научно-изследователска дейност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на топлоенергия с топлоносител гореща вода за административна сграда на БАН, находяща се на ул. "Академик Георги Бончев" блок 25, гр.София.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

1. Поръчката се състои в доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за стопански нужди за административна сграда на Българска академия на науките, находяща се на ул. "Академик Георги Бончев" блок 25, гр.София. 2. Характерът на потреблението е втора категория без резервно захранване. 3. Топлинната енергия ще бъде използвана за отопление и горещо водоснабдяване. 4. Място на изпълнението на поръчката е Р България, гр. София, ул. "Академик Георги Бончев" блок 25. Сградата е собственост на Българска академия на науките (БАН), но се стопанисва от Възложителя Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН. 5. Срокът на договора се предвижда да бъде до 30.09.2020 г.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката е неделим, поради което е невъзможно разделянето на обособени позиции. Освен това поръчката може да бъде изпълнявана само от един икономически оператор, на когото са предоставени по закон изключителни права, което обуславя и избора на вида процедура за възлагане на обществена поръчка.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 160000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Мотиви за избора на процедура: чл. 182, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с член 79, ал. 1, т. 3, буква „в” от ЗОП - поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител поради наличие на изключителни права, предоставени по силата на закон. Избраната процедура е пряко договаряне с "Топлофикация-София" ЕАД за доставка на топлинна енергия, тъй като дружеството притежава изключителни права, придобити по силата на закон. Преносът на топлинна енергия е дейност, която съгласно чл. 39, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) подлежи на лицензиране. Съгласно чл. 43, ал. 2, т. 3 от ЗЕ за една обособена територия се издава само една лицензия за пренос на топлинна енергия. „Топлофикация-София“ ЕАД притежава лицензия № Л-033-05 / 15.11.2000 г. за пренос на топлинна енергия, издадена от Държавната комисия за енергийно регулиране (ДКЕР) за територията на гр. София и със срок на действие 20 години (виж http://www.dker.bg/firmi_listbg.php?LIC=0&P=374&SP=395&OID=). С Решениe № И1-Л-033-05 / 23.04.2007 г. на ДКЕВР са изменени границите на териториалния обхват на лицензията, a с Решение № И2-Л- 033 / 12.12.2011 г. на ДКЕВР е изменено приложение № 2 "Списък и технически характеристики на обектите, чрез които се осъществява лицензионната дейност" към лицензията. В територията на действие на лицензията на „Топлофикация - София“ ЕАД попада и сградата на БАН, предмет на настоящата поръчка. Предвид горепосочените обстоятелства се прилага чл. 182, ал. 1 от ЗОП във връзка с член 79, ал. 1, т. 3, буква „в” от ЗОП. „Топлофикация София“ ЕАД има изключителни права на територията на гр. София по смисъла на §2, т. 47 от Допълнителните Разпоредби на ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Настоящото Решение е изготвено на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, буква "в" от ЗОП и се изпраща до дружеството притежаващо изключителни права - „Топлофикация София” ЕАД, Адрес: Р България, гр. София 1680, ул.”Ястребец” № 23 Б.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл. 65, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП), Възложителят няма да прилага чл. 64, ал. 2 и 3 от Правилника за прилагане на ЗОП, тъй като сключва договор на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, буква "в" от ЗОП. Договорът за обществена поръчка ще бъде сключен след влизането в сила на решението за откриване на процедурата. При подписването на договора определеният за изпълнител представя освен документите по чл. 67, ал. 6 ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП. Настоящото Решение ще бъде изпратено до "Топлофикация-София" ЕАД за информация.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

1. Настоящото Решение за откриване на процедурата и/или решение за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация може да се обжалва в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). 2. Ред за подаване на жалби - съгласно Глава двадесет и седма от ЗОП. На обжалване по реда на глава 27 от ЗОП подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Жалбата в този случай се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. 3. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията по т. 1. 4. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

17.11.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Димитър Стефанов Кадийски

VIII.2) Длъжност

Директор на Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей при Българска академия на науките