Версия за печат

00962-2016-0006

BG-с. Якимово:

Решение за откриване на процедураРешение номер 16 от дата 08.11.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000320979

BG312, Община Якимово, ул. Европа №8, За: Константин Василев Владов-зам.кмет на община Якимово, България 3640, с. Якимово, Тел.: 09742 9900, E-mail: qkimovo@net-surf.net, Факс: 09742 9900

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.iakimovo.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.iakimovo.org/index.php?option=com_content&view=category&id=31&Itemid=128..

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

“Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи, за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Читалище „Владимир Ваков“ в с. Комощица, община Якимово”

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката включва изпълнение на строителни дейности в сградата на читалище "Владимир Ваков", с.Комощица, Община Якимово. С цел повишаване енергийната ефективност на сградата, както и подобряване на нейната цялостна визия, са предвидени следните ремонтни дейности: - подмяна на улуци и водосточни тръби; - подмяна на външната дървена дограма с PVC прозорци и алуминиеви врати; - полагане на топлоизолация – каменна вата по покривите; - направа на нова обшивка от летви по покрива; - покриване на покривните скатовете с нови марсилски керемиди; - полагане на 10 см. топлоизолация EPS по фасадните стени; - боядисване на фасадните стени със силиконова фасадна боя. Точните количества за изпълнение на видовете работи са дадени и подробно описани в одобрения технически инвестиционен проект за обекта, предмет на процедурата.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, които следва да се извърат са систематично свързани и ще се изпълняват върху един обект, поради което, с оглед правилното им и последователно изпълнение, не следва да се разделят в обособеи позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 115728.96 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Естеството на видовете дейности и СМР, предвидени за изпълнение позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации. Не са налице условия за възлагане на обществената поръчка по реда на открита процедура, ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, състезателен диалог, партньорство за иновации, договаряне без предварително обявление, конкурс за проект или пряко договаряне. С оглед на обстоятелството, че при предвидената в ЗОП процедура "публично състезание" всички заинтересовани лица могат да подадат оферти за участие и с цел гарантиране в най-голяма степен публичност и прозрачност на възлагане изпълнението на поръчката, каквато несъмнено е една от водещите цели на Възложителя, както и обстоятелството, че прогнозната стойност на поръчката попада в приложното поле на чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП, настоящата обществена поръчка се възлага чрез ,,публично състезание“.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Настоящата обществена поръчка ще се финансира със средства, предоставени от НДЕФ при условията на чл. 114 от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

08.11.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Георги Миланов Георгиев

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Якимово