Версия за печат

00092-2016-0010

BG-Смолян:

РЕШЕНИЕ

Номер: 35 от 04.11.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Смолян, бул. България №12, За: Милена Хаджиева - ст.юрисконсулт, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 67610, E-mail: obshtina_smolyan@abv.bg, Факс: 0301 62426

Място/места за контакт: Дирекция ПНО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.smolyan.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1609.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Приготвяне и доставка на готова храна за деца до 3 години, за деца до 7 г. в детските градини към Община Смолян и за потребителите на ДЦДВУ“Звънче“

II.3) Кратко описание на поръчката

Обект на настоящата поръчка е „ДОСТАВКА” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП с наименование: „Приготвяне и доставка на готова храна за деца до 3 години, за деца до 7 г. в детските градини към Община Смолян и за потребителите на ДЦДВУ“Звънче“ Доставките, предмет на настоящата поръчка включват: 1. Приготвяне и доставка на готова храна – обяд за деца до 3-годишна възраст. 2. Приготвяне и доставка на готова храна - сутрешна закуска, подкрепителна закуска, обяд и следобедна закуска в детските градини на територията на Община Смолян. 3. Приготвяне и доставка на готова храна - сутрешна закуска, обяд и следобедна закуска в Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Звънче“, гр. Смолян

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

55523000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 17 от 14.04.2016 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2016-730237
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2016/S 76 - 133767 от 19.04.2016 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 92-2016-10
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

730237

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

14.04.2016 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Подадени са 3 оферти за участие в настоящата процедура, като нито една от тях не е допусната до оценка и класиране на техническите и ценови предложения, като мотивите за това са отразени в протокол № 2 от 21. 10 2016 г. и протокол № 3 от 03 .11.2016 г. от работата на комисия, назначена със заповед № ОП-30/18.08.2016г. на кмета на община Смолян към които препращам. По отношение на двама участника - „ВНП ФАСИЛИТИ“ЕООД и „ДИК“ООД са налице основанията за отстраняване по чл.69, ал.1, т.1 от ЗОП/отм./, като следва: - Участникът „ВНП ФАСИЛИТИ“ЕООД не е представил документ за гаранция за участие, която да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие в настоящата поръчка, представената от участника банкова гаранция е със срок на валидност, по-малък от посочения в т.IV.3.7 от обявлението за обществена поръчка. Участникът „ДИК“ООД не е представил документ за гаранция за участие – заверено от участника копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума или оригинал на банкова гаранция. По отношение на участника „СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХРАНИТЕЛНА КОМПАНИЯ“ЕООД, ООД са налице основанията за отстраняване по чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП/отм./, както следва: - В документите на участника съдържащи се в плик № 2, са налице следните несъответствия с предварително обявените условия на възложителя: - Налице е съществен пропуск по отношение на представените примерни месечни менюта за месеците – януари, април, юли и октомври, тъй като участникът не е спазил изискванията на възложителя, посочени в техническото задание по отношение на пълноценност и разнообразие на предлаганите храни, а именно не са спазени изискванията за включване на телешко месо и риба– поне веднъж седмично и за разнообразие на предлаганите плодове. Участникът не е спазил и изискванията на възложителя по отношение на обхвата на поръчката, като не e включил в тях всички доставки, включени в предмета на настоящата поръчка, а именно не е предвиден десерт за всички дни за обедното меню за децата до 7-годишна възраст в детските градини на територията на Община Смолян и за потребителите на ДЦДВУ“Звънче“. Налице е съществен пропуск и по отношение на представената от участника Стратегия за управление на риска, неразделна част от техническото предложение за изпълнение на поръчката, тъй като участникът не е предложил мерки/дейности за мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

НЕ


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок от уведомяването пред Комисия за защита на конкуренцията


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

04.11.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Марин Ташев Захариев
Длъжност: Заместник-кмет в Община Смолян оправомощен със Заповед №РД-0910/28.10.2016г. на кмета на Община Смолян