Версия за печат

00085-2016-0028

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер 1493 от дата 04.11.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

BG411, Военномедицинска академия, бул. св. Георги Софийски 3, За: инж. Анна Кръстева, България 1606, София, Тел.: 02 9225388, E-mail: anna.krasteva@vma.bg, Факс: 02 9523311

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Абонаметна поддръжка и доставка на резервни части за медицинска апаратура, производство на General Electric

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

1.Доставка, демонтаж и монтаж на резервни части за медицинска апаратура, производство на General Electric, подробно описани в Техническата спецификация - Приложение №1. - Доставките се извършват, при необходимост, след предварителна писмена заявка от Възложителя в зависимост от неговите потребности. 2. Услуги по абонаментна поддръжка на медицинска апаратура, производство на General Electric, които включват: - извършване на задължителна профилактика два пъти в годината; - неограничен брой посещения, при повикване и заявка от Възложителя, за диагностициране на повреда и ремонт; - настройки, калибровки, тестове и софтуерен ъпдейт за осигуряване на функционалността на апаратите; - ежемесечна проверка работоспособността на всеки един апарат. Медицинската апаратура е подробно описана в Техническа спецификация Приложение № 1а. За резервните части за медицинската апаратура, производство на General Electric, предмет на доставката по т.1., както и за медицинските апарати, производство на General Electric, е представена подробна характеристика и изисквания в Раздел IV. и в Техническа спецификация - Приложение № 1 и Приложение №1а.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Поръчката не е разделена на обособени позиции, тъй като производителят на апаратурата е един и същ и дейностите, включени в предмета на поръчката следва да се осъществяват от един изпълнител

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 583333.33 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно разпоредбите на ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.11.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

полк. проф. Румен Стойков Попов, д.м.

VIII.2) Длъжност

Заместник-началник на ВМА по учебно-научната дейност, упълномощено лице по чл. 7, ал.1 от ЗОП, съгласно заповед № 577/20.04.2016 г. на Началника на ВМА