Версия за печат

00085-2016-0027

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер 1491 от дата 04.11.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

BG411, Военномедицинска академия, бул. Св. Георги Софийски 3, За: инж. Анна Павлова, България 1606, София, Тел.: 02 9225963, E-mail: anna.kuncheva@vma.bg, Факс: 02 9523311

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинско оборудване за медицинска полева палатка”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

За медицинска апаратура предмет на доставката е представена подробна характеристика и изисквания в Раздел IV: Техническа спецификация - Приложение № 1 от документацията за участие. Участникът следва да представи подробни каталози /без посочени цени/ с технически характеристики, съдържащи информация за всички параметри и функции, поставени като минимални изисквания в техническата спецификация на производителя за предлаганoното медицинско оборудване за медицинска полева палатка и други официални документи, от които да са видни основните технически характеристики и параметри. Документите следва да са със задължителен превод на български език. Участникът следва да представи сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството (ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008, ISO 13485:2012, БДС ЕN ISO 13485:2012 или еквивалентно) на производителя на медицинското оборудване за медицинска полева палатка за въведена Система за управление на качеството – копие, придружено с превод на български език, ако е на чужд език. Участникът следва да представи сертификати и декларации за съответствие на предлаганото медицинско оборудване за медицинска полева палатка. ЕС сертификат или еквивалент на името на производителя в обхвата на предмета на поръчката; Декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕИО за нанесена СЕ маркировка върху изделието.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата поръчка не се разделя на обособени позиции, поради естеството на предмета й.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 28333.33 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП и с мотивирано решение № 1393/14.10.2016 г. на Възложителя, е прекратена Обособена позиция 6 – Медицинско оборудване за медицинска полева палатка” на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка, Открита с Решение номер 1087 от дата 04.08.2016 г. , обявена в РОП на АОП под № 00085-2016-0020 от 04.08.2016 г. и публикувана в профила на купувача с предмет: “Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура по 6 обособени позиции; Обособена позиция 1 – Анестезиологичен апарат; Обособена позиция 2 – Пациентен монитор; Обособена позиция 3 – Дефибрилатор; Обособена позиция 4 – Портативни ЕКГ апарати; Обособена позиция 5 – Реанимационна апаратура-оборудване за реанимобил; Обособена позиция 6 – Медицинско оборудване за медицинска полева палатка. Решението не е обжалвано и е влязло в сила за съответната обособена позиция. Провеждането на договаряне без обявление на основание чл. 79, ал. 1, т. 1 ЗОП е свързано с неуспешно проведена открита процедура, обявена в РОП на АОП под № 00085-2016-0020 от 04.08.2016 г., поради това, че в обявения краен срок за подаване на оферти, посочен в раздел IV.2.2. на обявлението за поръчка не е подадена нито една оферта за Обособена позиция 6 – „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Медицинско оборудване за медицинска полева палатка” В конкретния случай договарянето е предшествано от открита процедура, чийто ред за провеждане осигурява възможност за конкуренция между всички заинтересовани лица, които са могли да подадат оферта за участие. Липсата на подадени оферти, предполага, че пазарът не е бил заинтересован от изпълнението на възлаганата поръчка. При това положение на възложителя се дава възможност да отправи покана към едно или повече определени от него лица, които счита за потенциални изпълнители на поръчката. Второто изискване за законосъобразност на процедурата на договаряне без обявление е предварително обявените условия да не са съществено променени. Поради наличието на две предпоставки, регламентирани в чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а именно: при открита процедура не са подадени оферти и първоначално обявените условия на поръчката не са съществено променени е налице правно основание за провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление. Предвид разпоредбата на чл. 223 от ППЗОП възлагането по реда на чл. 79, ал.1, т.1 от ЗОП не подлежи на предварителен контрол от изпълнителния директор на АОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

ИЛАН Медицинска Апаратура ООД, ЕИК 103597142 и всички потенциални изпълнители на поръчката.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 1087 от 04.08.2016 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00085-2016-0020

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Всички изисквания и условия за участие и провеждане на процедурата по договаряне без предварително обявление са посочени в поканата за участие и приложенията към нея, които са публикувани в Профила на купувача на Възложителя и от където е осигурен безпрепятствен електронен достъп на всички заинтересовани лица.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно разпоредбите на чл. 197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.11.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

полк. доц. Румен Стойков Попов, д.м.

VIII.2) Длъжност

Заместник-началник на ВМА по учебно-научната дейност, упълномощено лице по чл. 7, ал.1 от ЗОП, съгласно заповед № 577/20.04.2016 г. на Началника на ВМА