Версия за печат

02709-2016-0112

BG-Никопол:

Решение за откриване на процедураРешение номер 12 от дата 04.11.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760180

BG314, Северозападно държавно предприятие гр.Враца - Териториално поделение - Държавно горско стопанство Никопол, ул. Васил Левски , №27, За: инж. Андриян Ангелов, инж. Светослав Ганчев, България 5940, Никопол, Тел.: 003596541 2797, E-mail: persin@abv.bg, Факс: 003596541 3034

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161102smIX7717124.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Дейности по чл.165, ал.1 от Закона за горите


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Ремонт на административна сграда и кантон 4-ти километър собственост на ТП ДГС „Никопол”

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Ремонт на административна сграда и кантон 4-ти километър собственост на ТП ДГС „Никопол” - видовете дейности са подробно описани в Техническата спецификация приложена към документацията за участие в профила на купувача.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Поръчката не се разделя на обособени позиции поради сродните дейности в строителството.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 30000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл.5 ал.2 т.13 от ЗОП, СЗДП ДП Враца е публичен възложител на обществени поръчки. Териториалното поделение с промяната на §9 от ПЗР на ЗОП не е възложител на обществени поръчки и прогнозната стойност на поръчката е определена на база разходите за ремонт на сгради на всички ТП на СЗДП ДП. Съгласно чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП при строителство на стойност от 270 000 до 5 000 000 лв. без ДДС Възложителите прилагат процедурите по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съобразно чл.196 ал. 1 от ЗОП, на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Решенията се обжалват пред Комисия за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни, икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Срокът за обжалване е 10 дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съгласно регламентацията в чл. 197, ал. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.11.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Атанас Димитров Попов

VIII.2) Длъжност

Директор