00109-2016-0015

BG-Благоевград: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000024695

Община Благоевград, Пл. Георги Измирлиев № 1, За: Радостина Илиева - Младши юрисконсулт, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 867714, E-mail: rilieva@blgmun.com, Факс: 073 884451

Място/места за контакт: Община Благоевград, пл. Георги Измирилиев № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.blgmun.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat175/2397/ZOP-2016-15.html.

Електронен достъп до информация: http://www.blgmun.com/cat175/2397/ZOP-2016-15.html.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап ІV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП – общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по Обособена позиция №31. Многофамилни жилищни сгради – блок № 63, № 64 вх. А и вх. Б, № 65 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Благоевград
Код NUTS: BG413
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІI ти етап, по обособени позиции Обособена позиция №1 „Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. “Цар Иван Шишман” № 16 „ Обособена позиция №2. 'Многофамилна жилищна сграда – блок № 2, с административен адрес ул. “Марица” № 2 „ Обособена позиция №3. 'Многофамилна жилищна сграда – блок № 202 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Еленово” Обособена позиция №4. 'Многофамилни жилищни сгради – блок № 109, № 110 вх. А и вх. Б, № 111, с административен адрес ж.к. “Еленово” Обособена позиция № 5. 'Многофамилни жилищни сгради – блок № 59 вх. А и вх. Б, № 60, с административен адрес ж.к. “Еленово” Обособена позиция № 6. 'Многофамилна жилищна сграда – блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. “Илинден” Обособена позиция №7. 'Многофамилни жилищни сгради – блок № 71, № 72 вх. А и вх. Б, № 73, с административен адрес ж.к. “Еленово” Обособена позиция №8. 'Многофамилни жилищни сгради – блок № 74, с административен адрес ж.к. “Еленово” Обособена позиция №9. 'Многофамилни жилищни сгради – блок № 66 вх. А и вх. Б, № 67, с административен адрес ж.к. “Еленово” Обособена позиция №10. 'Многофамилни жилищни сгради – блок № 61, № 62 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово” Обособена позиция №11. 'Многофамилни жилищни сгради – блок № 23 вх. А и вх. Б, № 24 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Струмско-център” Обособена позиция №12. 'Многофамилни жилищни сгради – блок № 20, № 21 вх. А и вх. Б, № 22 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско-център” Обособена позиция №13.' Многофамилна жилищна сграда – блок № 36 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди” Обособена позиция №14. 'Многофамилна жилищна сграда – блок № 32 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди” Обособена позиция №15. 'Многофамилни жилищни сгради – блок № 29 вх. А и вх. Б, № 30, с административен адрес ж.к. “Еленово” Обособена позиция №16. 'Многофамилни жилищни сгради – блок № 42, № 43 и № 44, с административен адрес ж.к. “Запад” Обособена позиция №17. 'Многофамилна жилищна сграда – блок № 26 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди” Обособена позиция №18. 'Многофамилна жилищна сграда – блок № 28 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Ален мак” Обособена позиция №19. 'Многофамилни жилищни сгради – блок № 28 вх. А и вх. Б, № 30, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди” Обособена позиция №20. 'Многофамилна жилищна сграда – блок № 9 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма” Обособена позиция №21. 'Многофамилна жилищна сграда – блок № 53, с административен адрес ж.к. “Запад” Обособена позиция №22. 'Многофамилни жилищни сгради – блок № 15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Яне Сандански” Обособена позиция № 23. 'Многофамилна жилищна сграда – блок № 45 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово” Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и боя

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
585221.59 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО (ПСС); тежест: 10
Критерий: ПОКАЗАТЕЛ ГАРАНЦИОНЕН СРОК (ПГ); тежест: 20
Критерий: ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (ФП); тежест: 60
Критерий: ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ (ПСП); тежест: 10
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2016/S 71 - 123666 от 12.04.2016 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 98-00-265 История / Обособена позиция №: 66 / Заглавие на обособената позиция: Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Крали Марко” № 8 - вх. А и вх. Б;
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

21.09.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ВИЛАНД КОМЕРС ЕООД, ЕИК 201671374, ул. „Трояновско шосе” №1, България 5500, Ловеч, Тел.: 089 6814211

 История
V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 585221.59 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

02.11.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

за обособена позиция №66: 1. "ВИЛАНД КОМЕРС“ ЕООД,ЕИК 201671374, с оферта О-03-538/15.08.2016 г.,гр. Ловеч, 5500, ул. „Трояновско шосе” №1;