Версия за печат

02711-2016-0087

BG-Попово:

Решение за откриване на процедураРешение номер 10 от дата 01.11.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120095

BG334, Териториално поделение ДЛС Черни Лом гр.Попово към СИДП ДП гр.Шумен, бул. Михаил Маджаров № 68, За: Стела Атанасова, България 7800, Попово, Тел.: 0608 42047, E-mail: dls.cherni_lom@dpshumen.bg, Факс: 0608 44105

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.dlschernilom.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dlschernilom.dpshumen.bg/gumi/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: горско и ловно стопанство


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

,,Доставка чрез покупка на автомобилни гуми и гуми предназначени за селскостопанска техника собственост на ТП ДЛС „Черни Лом” гр.Попово по обособени позиции, а именно: Позиция № 1 -,, Доставка чрез покупка на автомобилни гуми предназначени за автомобилтите собственост на ТП ДЛС ,,Черни Лом'' гр.Попово'' и Позиция № 2 – ,, Доставка чрез покупка на гуми предназначени за селскостопанска техника собственост на ТП ДЛС,,Черни Лом'' гр.Попово''

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е ,,Доставка чрез покупка на автомобилни гуми и гуми предназначени за селскостопанска техника собственост на ТП ДЛС „Черни Лом” гр.Попово по обособени позиции, а именно: Позиция № 1 -,, Доставка чрез покупка на автомобилни гуми предназначени за автомобилтите собственост на ТП ДЛС ,,Черни Лом'' гр.Попово'' и Позиция № 2 – ,, Доставка чрез покупка на гуми предназначени за селскостопанска техника собственост на ТП ДЛС,,Черни Лом'' гр.Попово''.Целта на обществената поръчка е доставка чрез закупуване на автомобилни гуми и гуми предназначени за селскостопанска техника и прикачен инвентар собственост на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр.Попово, който да са фабрично нови, нерециклирани, неупотребявани и произведени не по-рано от 2016г., с приложени документи за сертификат за качество или други документи издадени от производителя и други съгласно „Техническата спецификация “. Доставките следва да бъдат в съответствие с Техническата спецификация . Доставки предмет на обществената поръчка са прогнозни и дават възможност на Възложителя да се възползва от тях при възникнала необходимост до определеният максимален финансов ресурс определен от Възложителя Изпълнението на доставките да се извършва единствено и само след изрична писмена заявка по електронна поща или факс от страна на Възложителя, при възникнала необходимост до определеният максимален финансов ресурс определен от Възложителя. Количеството на всяка отделна доставка да се определя след подадена изрична писмена заявка по електронна поща или факс от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (няма ограничение в количеството, може да бъде направена заявка и за един брой гума), при възникнала необходимост от тях, съгласно посочените условия и до определеният максимален финансов ресурс определен от възложителя. Няма ограничение в количеството и стойността на всяка отделна доставка(т.е. доставка може да бъде извършена и за минимална стойност). Срок на договора – 1(една) година от датата на сключване на договора или до изчерпване на определения финансов ресурс от Възложителя, което събитие настъпи по-рано.Срок за изпълнение на всяка отделна доставка –доставките да се извършват в максимален срок до 3(три) работни дени след подадена изрична писмена заявка по електронна поща или факс в рамките на работното време, посочено от Изпълнителя и съгласно условията на проекта на договора.Място на изпълнение на доставките: да бъде административната сграда на ТП ДЛС”Черни Лом”гр.Попово, с адрес: гр.Попово, обл.Търговище, бул.”Михаил Маджаров” № 68.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 30000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

01.11.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Григор Игнатиев Гогов

VIII.2) Длъжност

директор, упълномощен със Заповед № 130/03.05.2016г.