Версия за печат

01509-2016-0002

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000663814

BG411, Национален институт по метеорология и хидрология-БАН, бул. Цариградско шосе № 66, За: Пламен Ангелов, България 1000, София, Тел.: 02 4624669, E-mail: plamen.angelov@meteo.bg, Факс: 02 9880380

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://storm.cfd.meteo.bg/op7/ps20160530.

Адрес на профила на купувача (URL): www.meteo.bg.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организацияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 1435 от 06.06.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01509-2016-0002
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“ с 15 обособени позиции


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ПО32-79 от 01.08.2016 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Сайънтакт-БГ ООД, ул. проф.Кирил Попов № 46, ет. 1, офис 4, България 1731, София, Тел.: 02 4684867, E-mail: bg@scientact.com, Факс: 02 4684867

Интернет адрес/и:

URL: www.scientact@com.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Електромагнитни витла за ниски води в отворени речни канали

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

3

ІII.7) Стойност, посочена в договора
38000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

06.10.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
38000 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

28.10.2016 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: проф. д-р Христомир Тодоров Брънзов
VII.2)
Длъжност: Директор