Версия за печат

01118-2016-0002

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи, ул.Ген. Й. В. Гурко № 6, За: Георги Грудев - началник на отдел ОП, България 1000, София, Тел.: 02 9492324, E-mail: ggrudev@esmis.government.bg, Факс: 02 9818787

Място/места за контакт: гр. София, ул. Ген.Й.В.Гурко № 6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.esmis.government.bg.

Адрес на профила на купувача: www.esmis.government.bg/page.php?c=9.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: ИА ЕСМИС изгражда, поддържа, развива, експлоатира и управлява Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност, която е част от Интегрираната комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили при обявяване на извънредно положение, военно положение и/или положение на война.РАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Договаряне без обявление по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 0094-514 от 02.03.2016 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01118-2016-0002
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Охранителната дейност и пропускателният режим в сградата на Централното управление на ИА ЕСМИС се извършва чрез физическа защита на административните и други помещения и имуществото в тях. Тя трябва да обхваща въоръжена физическа охрана и пропускате¬лен режим, подробно регламентирани в техническите изисквания за извършване на охранителната дейност и пропускателния режим. Охраната включва: - комплекс от физически и организационни мерки за осъществяване на непрекъсната денонощна въоръжена физическа охрана в сградата на Централното управление на ИА ЕСМИС, заедно с прилежащия терен и паркираните служебни МПС. Дейността на физическата охрана включва осигуряването на пропускателен режим; - комплекс от организационни и технически мерки за охрана с последваща физическа проверка; - охраната следва да се извършва денонощно, чрез извършване на обход и наблюдение на целия район на охранявания обект, съгласно изготвена инструкция и утвърден график. 2. Охранителната дейност и пропускателен режим на обекти от състава на ИА ЕСМИС на територията на Р. България се извършва чрез физическа защита на административните, складовите и други сгради и помещения, дворните места и имуществото в тях. Тя трябва да обхваща въоръжена физическа охрана и пропускате¬лен режим, подробно регламентирани в техническите изисквания за извършване на охранителната дейност и пропускателния режим на обекти и складови бази от състава на ИА ЕСМИС, посочени в инструкцията за охраната и пропускателния режим в съобщителните обекти със специално предназначение и складови бази от състава на Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност (ЕЕСМДАНС). Охраната включва: - комплекс от физически и организационни мерки за осъществяване на непрекъсната денонощна въоръжена физическа охрана на посочените обекти, заедно с прилежащия терен и паркираните служебни МПС на територията на съответния обект. Дейността на физическата охрана включва осигуряването на пропускателен режим; - комплекс от организационни и технически мерки за охрана с последваща физическа проверка; - охраната на обектите следва да се извършва денонощно, чрез извършване на обход и наблюдение на целия район на охранявания обект, съгласно изготвена инструкция и утвърден график;


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 17 от 25.03.2016 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ТЕЛЕПОЛ ЕООД, ул. Университетска №13, Р България 9700, Шумен, Тел.: 054 830120, E-mail: vladislav.varbanov@telepol.com, Факс: 054 830166

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.telepol.com.

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Охрана на обекти от системата на Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

27.03.2016 г. 

Крайна дата

25.09.2016 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
0 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

17.10.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
137668.67 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Фактическа обстановка: Понастоящем възложителят е в хипотеза на обявена с Решение № 0094-502 от 01.03.2016 г. и неприключила открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Охрана на обекти от системата на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“. Вследствие на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Охрана на обекти от системата на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Охрана на централно управление на ИА ЕСМИС, Обособена позиция № 2 – Охрана на обекти на ИА ЕСМИС на територията на Р. България (открита с решение 0094-2260 от 30.06.2014 г.), Възложителят сключва договори за изпълнение на поръчката в частта за Обособени позиции № 1 и 2 с участника определен за изпълнител – „Асо Панема“ ООД. Съгласно посоченото в разпоредбата на чл. 17, ал. 1, т. 3 от договори с № 39 и 40 от 13.10.2014 г. (сключени между ИА ЕСМИС и „Асо Панема“ ООД), договорът може да бъде прекратен с едномесечно писмено предизвестие от всяка една от страните. С писмо, наш вх. № 0094 - 462/26.02.2016 г., изпълнителят по горепосочените договори „Асо Панема“ ООД, позовавайки се на цитираната договорна разпоредба, уведомява Възложителя, че в едномесечен срок, считано от 26.02.2016 г., договорите ще бъдат прекратени. В тази връзка възложителят предприема действия по стартиране на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Охрана на обекти от системата на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, открита с Решение № 0094-502 от 01.03.2016 г. Мотиви за избор на процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП: Технологичното време за приключване на обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Охрана на обекти от системата на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, открита с Решение № 0094-502 от 01.03.2016 г., изключва възможността същата да бъде приключена със сключване на договор (в чиито обхват попадат дейностите по охрана, включени в обявената през 2014 г. открита процедура за възлагане на обществена поръчка, обособена в две позиции) до изтичане на едномесечното предизвестие за прекратяване на Договори № 39 и 40 от 13.10.2014 г. По силата на чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП възложителят взема решение за възлагане на обществени поръчки чрез процедура на договаряне без обявление само когато е възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия поради настъпване на изключителни обстоятелства, последиците от които не могат да бъдат преодолени при спазване на сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление. Считаме, че това правно основание е налице и възложителят може да вземе решение за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление за периода до сключване на договор за възлагане на дейностите предмет на настоящата поръчка, вследствие на влязло в сила решение за избор на изпълнител на открита с Решение № 0094-502 от 01.03.2016 г. процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Охрана на обекти от системата на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”. Възложителят в този случай се позовава на правно основание, което едновременно изисква кумулативното наличие на следните основни елементи: •необходимост от предприемане на неотложни действия; •същите са породени от настъпване на изключителни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби („ДР“) на ЗОП (могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното изпълнение на нормативно установени дейности на възложителя.


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

27.10.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Красимир Йорданов Симонски
Длъжност: Представляващ ИА ЕСМИС на основание Решение на МС №555/07.07.2016 г.