Версия за печат

00022-2016-0019

BG-Асеновград:

Решение за откриване на процедураРешение номер А-1777 от дата 27.10.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471059

BG421, Община Асеновград, Асеновград, пл. Акад.Николай Хайтов №9, За: инж.Атанас Тошев, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20238, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 65156

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.assenovgrad.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20161018AjFt647420.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на гр. Асеновград по шест обособени позиции”

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Избраният Изпълнител ще извърши работно проектиране, ще изпълни съответните строително-монтажни работи и дейности по пускане в експлоатация на обекта и ще осъществи авторски надзор, съгласно изискванията на Възложителя и условията на договора.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Критериите за подбор:

1

Показателите за оценка на офертите:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 3569839.5 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 20 ал. 2 т. 1 от ЗОП1) Процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП се прилагат, когато: 1. публични възложители възлагат обществени поръчки с прогнозна стойност, от 270 000 лв. до 5 000 000 - за строителство. В тази връзка и на основание чл. 176, във връзка с чл. 178 от ЗОП, при възлагане на обществени поръчки на стойност по чл. 20 ал. 2 от ЗОП , възложителят прилага реда за провеждане на публично състезание.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 1. изтичането на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация; 2. получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

27.10.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Емил Викторов Караиванов

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Асеновград