Версия за печат

00085-2016-0024

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер 1444 от дата 26.10.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

BG411, Военномедицинска академия, бул. Г.Софийски №3, За: инж. Елисавета Михайлова, Веселина Христова, България 1606, София, Тел.: 02 9225214, E-mail: elisaveta@vma.bg, Факс: 02 9526536

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.vma.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Периодични доставки на горива за отопление за нуждите на подчинени структури на Военномедицинска академия”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата поръчка е доставка на гориво за отопление - газьол, с включена транспортна такса, за нуждите на подчинени структури на ВМА в гр. Хисаря, Ловеч и Поморие, по писмени заявки на Възложителя, направени чрез координатора/рите по договора, франко склада на мястото за изпълнение, представляващо съответната подчинена структура на Възложителя с превоз на Изпълнителя, при условия подробно посочени в одобрената към обществената поръчка документация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

На основание чл.178, ал.5 от ЗОП.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 212500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.196 и 197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

26.10.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Генерал- майор член-кор. проф. Николай Кирилов Петров, дмн

VIII.2) Длъжност

Началник на Военномедицинска академия