Версия за печат

01558-2016-0012

BG-София: 18 - Услуги на железопътния транспорт (включително метрополитена)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 175403856

БДЖ-Товарни превози ЕООД, ул. Иван Вазов № 3, За: Младен Младенов, Република България 1080, София, Тел.: 0889 855268, E-mail: opp_tp@bdz.bg

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки и проекти

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: http://bdzcargo.bdz.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://bdzcargo.bdz.bg/bg/profile.htm.

Електронен достъп до информация: http://bdzcargo.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/izvurshvane-na-planovi-pregledi-i-remonti-tp-i-mpr-kakto-i-remonti-po-neobhodimost-na-tp-cargo.html.

I.2) Основна дейност

Железопътни услуги

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката

„Извършване на планови прегледи и ремонти (ТП и МПР), както и ремонти по необходимост на дизелови локомотиви серия 52, 55 и 06, обслужващи товарни влакове на територията на ПТП София при „БДЖ–Товарни превози” ЕООД за двугодишен период”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 18 (18 - Услуги на железопътния транспорт (включително метрополитена))

Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
На територията на Изпълнителя - гр. София, НПЗ "Кремиковци" I-ва част
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Извършване на планови прегледи и ремонти (ТП и МПР), както и ремонти по необходимост на дизелови локомотиви серия 52, 55 и 06, обслужващи товарни влакове на територията на ПТП София при „БДЖ–Товарни превози” ЕООД за двугодишен период”

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

50221000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на локомотиви

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
1342844 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне с обявяване на конкурентно възлагане на поръчка

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2016/S 074 - 130180 от 15.04.2016 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


V.1) Възлагане и стойност на поръчката
Поръчка (Договор) №: ОП-82 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Извършване на планови прегледи и ремонти (ТП и МПР), както и ремонти по необходимост на дизелови локомотиви серия 52, 55 и 06, обслужващи товарни влакове на територията на ПТП София при „БДЖ–Товарни превози” ЕООД за двугодишен период”
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

08.08.2016 г. 

V.1.2) Брой на получените оферти

1

V.1.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчка

ЖП-Тракция ЕООД; ЕИК:200940124, гр. София, ул. Пирин 89, Република България 1680, гр. София, Тел.: 0882 272008, E-mail: railway.traction@gmail.com, Факс: 0882 272008

V.1.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1342844 BGN без ДДС
В брой години: 2


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка/и във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

20.10.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

"ЖП-Тракция" ЕООД - Република България, гр.София, ул. Пирин 89 - заявление вх. рег. № 45/12.05.2016г. "Eкспрес сервиз" ООД - Република България, гр. Русе, кв. "ДЗС" - заявление вх. рег. № 46/13.05.2016г.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г2

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление в Официален вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС), съгласно Директива 2004/17/ЕО