Версия за печат

02716-2016-0080

BG-с. Горно Сахране:

Решение за откриване на процедураРешение номер 315 от дата 19.10.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540122

BG344, Югоизточно държавно предприятие-ДП-Сливен, Териториално поделение Държавно Ловно Стопанство Мазалат, ул.Опълченска №1А, За: инж. Валентин Велев, България 6151, с. Горно Сахране, Тел.: 0887 919874, E-mail: dds_mazalat@abv.bg, Факс: 04357 2242

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dlsmazalat.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/365.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и управление на гори-държавна собственост


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Осигуряване на охрана с помощта на СОТ в обекти Административни сгради – с.Александрово, ул. „9-ти септември” № 2А, с.Горно Сахране, ул. „Опълченска” № 1 А и физическа охрана за времето от 17:00 ч. до 08:00 ч. в работни дни и 24 часова охрана за почивни и празнични дни на фазанария и Ловен дом с.Трънково в териториалния обхват на ТП ДЛС Мазалат за срок от 12 месеца”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Осигуряване на охрана с помощта на СОТ в обекти Административни сгради – с.Александрово, ул. „9-ти септември” № 2А, с.Горно Сахране, ул. „Опълченска” № 1 А и физическа охрана за времето от 17:00 ч. до 08:00 ч. в работни дни и 24 часова охрана за почивни и празнични дни на фазанария и Ловен дом с.Трънково в териториалния обхват на ТП ДЛС Мазалат за срок от 12 месеца”

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

не е приложимо

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 22800 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

съгл. чл 197 ал.1 т.5 - в 10 дневен срок от публикуване в РОП на обявлението за обществена пооръчка

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19.10.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Иван Илиев Глухарев

VIII.2) Длъжност

Директор