Версия за печат

01019-2016-0008

BG-Неделино: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

община Неделино, улица Александър Стамболийски № 104, За: Добри Личев - гл. експерт ЗОП, Р. България 4990, Неделино, Тел.: 03072 8801, E-mail: oba_nedelino@abv.bg, Факс: 03042 9224

Място/места за контакт: община Неделино

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nedelino.bg.

Адрес на профила на купувача: www.nedelino.bg/2014-10-31-08-42-27.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионална или местна агенция/служба

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги
Друг: община НеделиноДруго (моля пояснете): община Неделино

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изготвяне на технически проекти за кандидатстване на община Неделинопред Държавен фонд „Земеделие” с проекти по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на ПРСР 2014-2020 г., и последващо осъществяване на авторски надзорпо две обособени позиции: Обособена позиция №1 : Ремонт на дворно пространство на СОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, УПИ I – 672, кв. 55 гр. Неделино.Обособена позиция №2: Реконструкция и ремонт на сграда с културно значение – Читалище „Светлина - 1983”, УПИ XXIII – 609, гр. Неделино

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: гр. Неделино, община Неделино
Код NUTS: BG424
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Изготвяне на технически проекти за кандидатстване на община Неделино пред Държавен фонд „Земеделие” с проекти по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на ПРСР 2014-2020 г., и последващо осъществяване на авторски надзор за Обособена позиция №1 : Ремонт на дворно пространство на СОУ „Св.Св. Кирил и Методий”

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71000000, 71320000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Инженерни услуги по проектиране и конструиране

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
34990 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Техническо предложение ; тежест: 50
Показател: Предлагана цена; тежест: 50
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 730291 от 15.04.2016 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 69 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Изготвяне на технич. проекти за кандидатстване на община Неделино пред ДФЗ с проекти по мярка 7 Основни услуги и обновяване на селата в селските райони,под мярка 7.2 Инвестиции в съдаването,подобряването, разширяването на всички видове малки по мащаби инфракструктура към ПРСР 2014-2020г.и последващо осъществяване на авт. надзор за ОП 1 Ремонт на дворно пространство на СОУ "Св.Св. Кирил и Методи
V.1) Дата на сключване договора
31.08.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
21.07.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Дин План ООД с ЕИК 203228210, ул. Фритьоф Нансен № 9, Р. България 1142, София, Тел.: 0885 598461

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 34990 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Изготвяне на технически проекти за кандидатстване на община Неделино пред Държавен фонд „Земеделие” с проекти по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на ПРСР 2014-2020 г.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

13.10.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Дин План ООД оферта с Вх.№ 53-00-160


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор