Версия за печат

02711-2016-0084

BG-Попово:

Решение за откриване на процедураРешение номер 9 от дата 12.10.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120095

BG334, Териториално поделение ДЛС Черни Лом гр.Попово към СИДП ДП гр.Шумен, бул. Михаил Маджаров № 68, За: Стела Атанасова, България 7800, Попово, Тел.: 0608 42047, E-mail: dls.cherni_lom@dpshumen.bg, Факс: 0608 44105

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.dlschernilom.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dlschernilom.dpshumen.bg/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-2/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: горско и ловно стопанство


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка чрез покупка на резервни части и материали за трактор ,,UNIVERSAL” по приложен списък на ТП ДЛС "Черни Лом" гр. Доставка чрез покупка на резервни части и материали за трактор ,,UNIVERSAL” по приложен списък на ТП ДЛС "Черни Лом" гр. Попово

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка чрез покупка на резервни части и материали за трактор ,,UNIVERSAL” по приложен списък на ТП ДЛС "Черни Лом" гр. Попово‘‘. Целта на обществената поръчка е закупуване и доставка на оригинални или еквивалентни, фабрично нови и неупотребявани резервни части и материали с експлоатационни характеристики равни или по-добри от тези които заменят, с гаранционен срок не по-малък от гаранционният срок на производителя (за които е съотносимо) предназначени за нормална експлоатация на следната техника: Вид „Колесен трактор“, марка „UNIVERSAL“, модел“650М“ , година на производство „1978г.“ и Вид „Колесен трактор“, марка „UNIVERSAL“ , модел“650М“ , година на производство „1983г.“ В предмета на поръчката са включени следните видове доставки : * доставка на резервни части и други артикули предмет на настоящата поръчка, които са предназначени за нормалното функциониране на определен вид техника със строго специфични технически характеристики, а именно: Вид „Колесен трактор“, марка „UNIVERSAL“, модел“650М“ , година на производство „1978г.“ и Вид „Колесен трактор“, марка „UNIVERSAL“ , модел“650М“ , година на производство „1983г.“; * доставките предмет на настоящата обществена поръчка трябва да бъдат в съответствие с посочените в т.3 от техническа спецификация артикули или еквивалентни, да бъдат оригинални или еквивалентни, фабрично нови и неупотребявани и да имат експлоатационни характеристики равни или по-добри от тези които заменят, с гаранционен срок не по-малък от гаранционният срок на производителя (за които е съотносимо). За доставките предмет на настоящата поръчка, участниците трябва да представят гаранция за доставяните резервни части или друг документ или еквивалент удостоверяващ качеството и съответствието на същите със съответните стандарти за качество на така доставените продукти Доставките следва да бъдат в съответствие с Техническата спецификация . Доставки предмет на обществената поръчка са прогнозни и дават възможност на Възложителя да се възползва от тях при възникнала необходимост до определеният максимален финансов ресурс определен от Възложителя Изпълнението на доставките да се извършва единствено и само след изрична писмена заявка по електронна поща или факс от страна на Възложителя, при възникнала необходимост до определеният максимален финансов ресурс определен от Възложителя. Количеството на всяка отделна доставка да се определя след подадена изрична писмена заявка по електронна поща или факс от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (няма ограничение в количеството, може да бъде направена заявка и за един артикул), при възникнала необходимост от тях, съгласно посочените условия и до определеният максимален финансов ресурс определен от възложителя. Няма ограничение в количеството и стойността на всяка отделна доставка(т.е. доставка може да бъде извършена и за минимална стойност). Срок на договора – 1(една) година от датата на сключване на договора или до изчерпване на определения финансов ресурс от Възложителя, което събитие настъпи по-рано.Срок за изпълнение на всяка отделна доставка –доставките да се извършват в максимален срок до един работен ден след подадена изрична писмена заявка по електронна поща или факс в рамките на работното време, посочено от Изпълнителя и съгласно условията на проекта на договора.Място на изпълнение на доставките: да бъде административната сграда на ТП ДЛС”Черни Лом”гр.Попово, с адрес: гр.Попово, обл.Търговище, бул.”Михаил Маджаров” № 68.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции. Възлагането на поръчката без разделяне на обособени позиции единствено гарантира постигане на оптимален резултат и предотвратява евентуален риск от несъвместимост на различните резервни части. Целта на възлагането на поръчката в рамките на един предмет без обособяване на позиции е : * да се избегнат рисковете, свързани с качеството на доставяните резервни части предмет на настоящата обществена поръчка по отношение на пълна съвместимост при монтажа им * да се постигне оптимален процес на управление на целия процес по доставка и един отговорен контрагент за дейностите в пълен обем. Възложителят е предоставил възможност на участниците за избор на доставяните резервни части, които трябва да бъдат в съответствие с посочените в т.3 от техническа спецификация артикули или еквивалентни, да бъдат оригинални или еквивалентни, фабрично нови и неупотребявани и да имат експлоатационни характеристики равни или по-добри от тези които заменят, с гаранционен срок не по-малък от гаранционният срок на производителя (за които е съотносимо).

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 10000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.10.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Григор Игнатиев Гогов

VIII.2) Длъжност

директор, упълномощен със Заповед № 130/03.05.2016г.