Версия за печат

02709-2016-0108

BG-с. Говежда:

Решение за откриване на процедураРешение номер 382 от дата 06.10.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760176

BG312, Териториално поделение Държавно горско стопанство /ТП ДГС/- Говежда към Северозападно държавно предприятие /СЗДП/ - Враца, с. Говежда, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, За: инж. Милко Еделов Благоев, България 3474, с. Говежда, Тел.: 088 2598240, E-mail: dgs_govejda@abv.bg, Факс: 088 2598240

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горските територии съгласно чл.165, ал.1 от Закона за горите


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Текущ ремонт на съществуващ горски път "Крушака - Инсталацията" землище Дълги Дел на територията на ТП ДГС Говежда"

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка е "Текущ ремонт на съществуващ горски път "Крушака - Инсталацията" землище Дълги Дел на територията на ТП ДГС Говежда" . Пълното описание на предмета на поръчката се съдържат в Техническата спецификация от документацията за участие . Ремонта включва : насипване на отнесени участъци от пътя с инертни материали, което от своя страна включва: товарене, превоз и подравняване на инертните материали; направа на изкопи, пробутване и изравняване на пътя, почистване на паднали дървета, дънери, скали и др.; уширяване на пътя на необходимите места, а при необходимост и други дейности възникнали в процеса на работа. Прогнозно количество:за изкоп,пробутване и изравняване с булдозер - 60 ч.; за доставка и полагане на несортиран инертен материал - 250 м3, за превоз на машини - 60 км.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предмътът на обществената поръчка е практически неделим

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 8400 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

При предвидената по ЗОП процедура "публично състезание" всички заинтересовани лица могат да подадат оферти за участие. С цел гарантиране в най-голяма степен публичност и прозрачност на възлагане изпълнението на поръчката, каквато несъмнено е една от водещите цели на Възложителя, както и обстоятелството, че прогнозната стойност на поръчката попада в приложното поле на чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП, настоящата обществена поръчка се възлага чрез "публично състезание".

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби могат да се подават в сроковете по чл.197 от Закона за обществените поръчки

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.10.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Милко Еделов Благоев

VIII.2) Длъжност

Директор