00025-2016-0005

BG-Куклен:

Решение за откриване на процедураРешение номер 710 от дата 10.10.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 115631816

BG421, Община Куклен, ул. Александър Стамболийски 43, За: г-жа Мария Белчева, г-н Петър Георгиев, България 4101, Куклен, Тел.: 03115 2120, E-mail: kmetl@kuklen.org, Факс: 03115 2165

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.kuklen.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://buyers-profile.kuklen.org/?q=page&idd=index&porachkaid=20161009GSWH384679.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа в Община Куклен за зимния период 2016-2017г., 2017-2018г. и 2018-2019г. по СОП”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обекта на настоящата обществена поръчка включва в себе си извършване на дейности по почистване от сняг, лед и опесъчаване на общинска пътна мрежа в населените места на територията на община Куклен за зимния период 2016-2017г., 2017-2018г, 2018-2019г. и превеждане на същите в състояние за безопасна експлоатация при зимни условия ОПИСАНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ И ДЕЙНОСТИ НА ПОРЪЧКАТА Основните дейности предмет на поръчката са: - снегопочистване на пътищата от общинската пътна мрежа на Община Куклен - опесъчаване на пътищата от общинската пътна мрежа на Община Куклен.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 218499 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

СЪгласно чл. 197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

10.10.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Мария Георгиева Белчева

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Куклен