Версия за печат

04868-2016-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер ДО-02-09 от дата 07.10.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129010545

BG411, Директор на ,,Информационен център на Министерството на отбраната'', гр. София, ул. „Г. С. Раковски” №106, За: Станимир Христов, България 1000, София, Тел.: 08824 64331, E-mail: snm1@abv.bg, Факс: 0359 00000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.armymedia.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://armymedia.bg/profil-na-kupuvacha/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Информационна политика


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

“Предоставяне на телекомуникационна услуга за разпространение на програмата на военен телевизионен канал /ВТК/ чрез сателит и интернет’’

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

“Предоставяне на телекомуникационна услуга за разпространение на прогрмата на военен телевизионен канал /ВТК/ чрез сателит и интернет’’

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Възложителят не е длъжен да мотивира невъзможността за разделяне на обособени позиции на поръчката.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 264000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на поръчката попада в стойностният праг по чл. 20, ал. 2 от ЗОП. Не са налице изключенията по чл.14 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подава съгласно срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

07.10.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Владислав Стефанов Прелезов

VIII.2) Длъжност

Директор на ,,Информационен център на Министерството на отбраната''