Версия за печат

00147-2016-0014

BG-Трън: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Трън, пл. „Владо Тричков” № 1, За: инж. Евгения Такова, Република България 2460, Трън, Тел.: 07731 9616, E-mail: obshtina_tran@mail.bg, Факс: 07778 7315

Място/места за контакт: гр. Трън, община Трън, стая 4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://tran.bg/..

Адрес на профила на купувача: http://tran.bg/op.php?place=212.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол върху строителните и монтажни работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на ул. „Мурговица“ №4, 5 и 6, в гр. Трън в изпълнение на "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: гр. Трън
Код NUTS: BG414
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предметът на настоящата поръчка включва извършване на инвеститорски контрол върху строителните и монтажните работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на ул. „Мурговица“ №4, 5 и 6, в гр. Трън в изпълнение на "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Инвеститорския контрол се предоставя в полза на Възложителя за осъществяване на контрол върху изпълняваните СМР за посочени многофамилни жилищни сгради, тяхното съответствие с проектната документация за всеки един от обектите в обхвата на поръчката.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71530000, 71630000

Описание:

Строителни консултантски услуги
Услуги по технически изпитвания и контрол

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
4411.04 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 729318 от 14.04.2016 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 64 / Обособена позиция №: / Заглавие:Договор
V.1) Дата на сключване договора
16.09.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
02.08.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ“ ООД ЕИК 203911957, Ул. „Боговец“ бл.38, вх. В, ап.10, Република България 1612, Гр. София, Тел.: 0895 511138

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 4411.04 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 4411.04 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

алба пред Комисията за защита на конкуренцията относно законосъобразността на всяко решение, действие или бездействие на Възложителя в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка до сключването на договора може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие (съгл.чл.120 от ЗОП).

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

05.10.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

„АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ“ ООД , ЕИК 203911957


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор