00859-2016-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер 565 от дата 03.10.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000670616

BG411, Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, бул. Христо Смирненски 1, За: Стефан Кръстанов - Експерт обществени поръчки, България 1046, София, Тел.: 02 8665043, E-mail: krstanov_zop@uacg.bg, Факс: 02 8665043

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://uacg.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://uacg.nit.bg.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Мероприятия за реализиране на енергоефективни мерки и повишаване на енергийната ефективност на блок 35 – студентско общежитие на УАСГ - УПИ ІІ, кв.20, м.‘‘Студентски град‘‘ -София“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка включва следните видове СМР: ЕСМ 1: Топлинно изолиране на външните стени ЕСМ 2: Топлинно изолиране на покриви ЕСМ 3: Подмяна на външни дограми ЕСМ 4: Отоплителна слънчева инсталация ЕСМ 5: Топлинно изолиране на под

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Дейностите, които следва да се извършат в настоящото публично състезание са систематично свързани и ще се изпълняват върху един обект, поради което с оглед правилното им и последователно изпълнение не следва да се разделят на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2134606.24 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Естеството на видовете дейности и СМР, предвидени за изпълнение позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации. Не са налице условия за възлагане на обществената поръчка по реда на открита процедура, ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, състезателен диалог, партньорство за иновации, договаряне без предварително обявление, конкурс за проект или пряко договаряне. С оглед на обстоятелството, че при предвидената в ЗОП процедура "публично състезание" всички заинтересовани лица могат да подадат оферти за участие и с цел гарантиране в най-голяма степен публичност и прозрачност на възлагане изпълнението на поръчката, каквато несъмнено е една от водещите цели на Възложителя, както и обстоятелството, че прогнозната стойност на поръчката попада в приложното поле на чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП, настоящата обществена поръчка се възлага чрез ,,публично състезание“.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Настоящата обществена поръчка ще се финансира със средства, предоставени от Националния доверителен екофонд при условията на чл.114 от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.10.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. д-р инж. Иван Димитров Марков

VIII.2) Длъжност

Ректор на УАСГ