Версия за печат

00748-2016-0016

BG-Габрово:

Решение за откриване на процедураРешение номер 382 от дата 28.09.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 107507217

BG322, Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Тота Венкова АД, ул. Д-р Илиев Детския №1, За: Милена Йорданова - Икономиск обществени поръчки Ръководител звено, България 5300, Габрово, Тел.: 066 800253, E-mail: targovembalgabrovo@gmail.com, Факс: 066 804424

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://zop.mbalgabrovo.com/auction.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.mbalgabrovo.com/auction/171/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси ”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки, осъществявани чрез покупка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за два обекта на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, находящи се на адрес: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския“ №1 и гр. Габрово, ул. „Брянска“ №1 – БМЦ. Общо потребление за двата обекта за 12 месеца е 1434,262 МWh.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

ъзложителят счита, че разделянето на поръчката на обособени позиции е невъзможно, тъй като поръчката не може да бъде разделена на части, които да са систематично свързани помежду си и да могат да се възлагат самостоятелно

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 114856.34 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съобразно изготвените от МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – гр. Габрово справки направени на базата на действителната обща стойност на сключен договор със същия предмет, за предходната финансова година и коригиран с предвидените промени в количеството на съответната доставка, прогнозния бюджет на Възложителя за изпълнение на услугата, предмет на настоящата поръчка е 114856,34 /сто и четиринадесет хиляди, осемстотин петдесет и шест лева и 34 ст/ лв без включено ДДС. В тези прогнозни бюджети Възложителя отчита и залага само разходите които заплаща за реално изразходваната енергия, без разходите за мрежови услуги, които са предмет на друг вид обществена поръчка. Предвид изложеното и съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за услуга е по-висока от 70 000 (седемдесет хиляди) лева без вкл. ДДС, като сборът от всички планирани за възлагане през настоящата календарна година поръчки за доставка на нетна електрическа енергия, съобразно правилата на чл. 21 от ЗОП не надвишават сумата от 264 033 (двеста шестдесет и четири хиляди и тридесет и три лева) лв. без ДДС, Възложителят провежда предвидената в ЗОП процедура – публично състезание, като прилага предвидените глава двадесет и пет от ЗОП правила.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1 т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

28.09.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-р Нели Иванова Савчева

VIII.2) Длъжност

Изпълнителн директор