Версия за печат

00109-2016-0015

BG-Благоевград:

РЕШЕНИЕ

Номер: ПП-10 от 21.09.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Благоевград, пл. Георги Измирлиев № 1, За: Ива Цветанова - Старши юрисконсулт, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 867714, E-mail: itsvetanova@blgmun.com, Факс: 073 884451

Място/места за контакт: Дирекция ПНООП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.blgmun.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat175/2397/ZOP-2016-15.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап ІV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

II.3) Кратко описание на поръчката

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап ІV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП или общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград. За обособените позиции от 1 до 70 включително ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и боя. За обособени позиции ОП 71, ОП 72 и ОП 73 ще се изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и боя.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: РП-16 от 07.04.2016 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2016-726449
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2016/S 71 - 123666 от 12.04.2016 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 109-2016-15
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

726449

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

07.04.2016 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Видно от Протокол №1/16.08.2016 г. от работата на комисията, участника „Делен-а” ЕООД с оферта с вх. № О-03-536/15.08.2016 г. е единственият участник подал оферта по тази обособена позиция. Видно от Протокол №5/19.09.2016 г. от работата на комисията, ценовото предложение на участника „ДЕЛЕН-А” ЕООД, по Обособена позиция №9. „Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски” №6 - вх. А и вх. Б, е изготвено по образец, но не отговаря на изискванията на Възложителя. Съгласно изискванията, поставени от Възложителя в Документацията за участие - Раздел ІV „Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата”, т. 3.1. „Необходими документи”, т. 3.1.3., стр. 185 - стр. 190. От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от: Обособена позиция №9. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. “Петър Зографски” № 6 - вх. А и вх. Б – 760 175,15 /седемстотин и шестдесет хиляди сто седемдесет и пет лв. и петнадесет ст./ без ДДС. Участникът „ДЕЛЕН-А” ЕООД е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер на 760 291.39 лева без ДДС или 912 49.67 лева с ДДС, която надвишава цената за изпълнение на поръчката, определена от Възложителя.

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

Обособена позиция №9. „Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски” №6 - вх. А и вх. Б

IV.4) Най-ниска оферирана цена

Видно от Протокол №1/16.08.2016 г. от работата на комисията, участника „Делен-а” ЕООД с оферта с вх. № О-03-536/15.08.2016 г. е единственият участник подал оферта по тази обособена позиция, с ценова оферта в размер на 760 291.39 лева без ДДС или 912 49.67 лева с ДДС.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

21.09.2016 г. 


Възложител

Трите имена: АТАНАС СТАНКЕВ КАМБИТОВ
Длъжност: КМЕТ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД