Версия за печат

02711-2016-0083

BG-Търговище:

Решение за откриване на процедураРешение номер 78 от дата 15.09.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120179

BG334, ТП ДГС Търговище при СИДП ДП Шумен, бул. Цар Освободител № 22, За: Пламен Лазаров, България 7700, Търговище, Тел.: 0601 64850, E-mail: dgs.targovishte@dpshumen.bg, Факс: 0601 64850

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgstargovishte.dpshumen.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dgstargovishte.dpshumen.bg/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-2016-%D0%B3/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: горско стопанство


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка чрез покупка на един брой неупотребявана специализирана техника: трактор-колесен миничелен товарач, оборудван със съвместими храсторез за отстраняване на нежелана храстова растителност и присаждач за фиданки при еднократно заплащане на цената.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка чрез покупка на един брой неупотребявана специализирана техника: трактор-колесен миничелен товарач, оборудван със съвместими храсторез за отстраняване на нежелана храстова растителност и присаждач за фиданки при еднократно заплащане на цената.за целия комплект / Трактор-колесен миничелен товарач -1 бр.; храсторез – 1 бр.; присаждач за фиданки – 1 бр.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

не е приложимо

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 130000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят е упълномощен със Заповед № 130/03.05.2016 г. и Заповед № 250/01.09.2016 г. на Директора на СИДП ДП Шумен за откриване и провеждане на процедурата по ЗОП

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

по чл.197, ал.1 т. 1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

21.09.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Васил Вълчев Василев

VIII.2) Длъжност

Директор