Версия за печат

00085-2016-0022

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер 1283 от дата 21.09.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

BG411, Военномедицинска академия, бул. Георги Софийски № 3, За: Стела Върбанова, България 1606, София, Тел.: 02 9225156, E-mail: mmm@vma.bg, Факс: 02 9225694

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.vma.bg/profile-na kupuvacha.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Периодични доставки на медицински изделия за неврохирургия и травматология по обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

В срока на договора се извършват периодични доставки по писмени заявки на Възложителя на специфичен травматологичен и неврохирургичен консуматив. Количествата, посочени в техническите спецификации са прогнозни за период от 12 месеца, като конкретните заявки зависят от текущите потребности на Възложителя. Възложителят си запазва правото да заявява по-малки или по-големи от посочените в техническите спецификации количества, както и да се отказва от зявяване на дадени видове, в случай, че няма необходимост от тях.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 8261165.5 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

21.09.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

полк. проф. Венцислав Методиев Мутафчийски, д. м. н.

VIII.2) Длъжност

Заместник-началник на ВМА по диагностично-лечебната дейност, упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП съгласно заповед №578/20.04.2016г на Началника на ВМА