Версия за печат

00085-2016-0023

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер 1282 от дата 21.09.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

BG411, Военномедицинска академия, бул. Св. Георги Софийски, За: Кръстина Митова маг.фармацевт сектор „Маркетинг и медицинско снабдяване”, Отдел „Фармация и медицински маркетинг”, България 1606, София, Тел.: 02 9225087, E-mail: mml@vma.bg, Факс: 02 9225012

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на лекарства

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва доставка на различни видове лекарствени продукти, обособени в 68 обособени позиции и подробно описани в Обявлението на поръчката. В предмета на поръчката се включва доставка и разтоварване на доставеното по дадена заявка количество лекарствени продукти до болничните аптеки /складове/ на възложителя в градовете: София, Варна, Пловдив, Плевен и Сливен.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 9374211.72 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид прогнозната стойност на цялата обществена поръчка, която е над прага, посочени в чл. 20, ал. 1, буква „б” от ЗОП и с оглед осигуряване на максимална публичност и прозрачност, както и да се предостави възможност за максимално широк кръг лица да участват в процедурата, същата се обявява като открита процедура

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

21.09.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ПОЛКОВНИК ПРОФЕСОР ВЕНЦИСЛАВ МЕТОДИЕВ МУТАФЧИЙСКИ, д.м.н.

VIII.2) Длъжност

Заместник-началник на ВМА по диагностично-лечебната дейност съгласно Заповед № 578/20.04.2016г.