Версия за печат

03615-2016-0003

BG-София: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 202099976

София Тех Парк АД, район Младост, бул. Цариградско шосе № 111, За: Илия Големанов, Република България 1784, София, Тел.: 0889 900615, E-mail: i.golemanov@sofiatech.bg, Факс: 02 4472898

Място/места за контакт: гр. София, район Младост, бул. Цариградско шосе № 111

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.sofiatech.bg.

Адрес на профила на купувача: http://sofiatech.bg/профил-на-купувача/.

Електронен достъп до информация: www.sofiatech.bg/профил-на-купувача/facilities_ohrana/.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Изграждане, управление и развитие на научно-технологични паркове и друга иновативна инфраструктура (инкубатори, центрове за технологичен трансфер и др. инициативи), инвестиции в изграждане на публична инфраструктура, управление и поддръжка на изградената инфраструктура

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Почистване и поддръжка на сгради; профилактика, поддръжка и ремонт на инсталации и съоръжения; охрана на територията на обект „Научно-технологичен парк“, в три обособени позиции

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 27 (27 - Други услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр.София, район "Младост", бул. Цариградско шосе" №111
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

А) Предметът на поръчката е разделен на три обособени позиции, като следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 включва предоставяне на услугите по почистване и поддръжка на сгради на територията на обект „Научно-технологичен парк“. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 включва предоставяне на услугите по профилактика, поддръжка и ремонт на инсталации и съоръжения на обект „Научно-технологичен парк“. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 включва предоставяне на услугите по охрана на територията на обект „Научно-технологичен парк“. Б) Мястото и обекта на изпълнение на поръчката и по трите обособени позиции е територията на обект „Научно-технолочен парк“, находящ се в град София, район Младост, бул. „Цариградско шосе № 111, м-ст „НПЗ Изток – Къро“, разположен в рамките на УПИ I 9452, 9453, 9455, 9456, 5017, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024 за Научно-технологичен парк, ведно с построените и предстоящите да се построят сгради и съоръжения, в това число следните обекти: 1.) СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ: 1.1.) Инкубатор 1.2.) Музей/Експериментариум и посетителски център с пешеходен мост Сградата Музей/експериментариум и посетителски център е неделима от съоръжението пешеходен мост. Мостът осигурява пешеходен достъп до Музей/Експериментариума от отсрещната страна на бул. Цариградско шосе и същият минава над бул. „Цариградско шосе“. 1.3.) Иновационен форум 1.4.) Лабораторен комплекс 2.) ПЛОЩАДКОВА ИНФСТУКТУРА И ЗОНИ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ. 2.1.) ПЛОЩАДКОВА ИНФРАСТУКТУРА включва прилежащата инфраструктура към горните сгради и съоръжения, състояща се от пътища, паркови настилки, алеи и зелени площи, включително зона пасивен отдих и представителна зона. 2.2.) ЗОНИ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ съставлява част от територията на Научно-технологичния парк в обхвата, в която към настоящия момент няма осъществени инвестиционни инициативи и не представляват прилежаща инфраструктура към горните сгради и съоръжения. В) Оферти от участниците в процедурата могат да постъпват по отношение на една или повече от обособените позиции. Г) Обществените поръчки по Обособена позиция № 1 e предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

90900000, 90911200, 90911300, 90912000, 50000000, 50700000, 50710000, 50750000, 79713000

Описание:

Услуги по почистване и хигиенизиране
Услуги по почистване на сгради, без жилищните
Услуги по почистване на прозорци
Услуги по почистване на топло- и въздухопроводи
Услуги по ремонт и поддръжка
Услуги по ремонт и поддържане на инсталации на сгради
Услуги по ремонт и поддържане на електрически и механични инсталации на сгради
Услуги по ремонт и поддържане на асансьори
Охранителни услуги

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Показател: Обособена позиция №1: Показател ФО: "ФИНАНСОВАТА ОЦЕНКА"; тежест: 40
Критерий: Показател: Обособена позиция №1: Показател ТО: "ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА"; тежест: 60
Критерий: Показател: Обособена позиция №2: Показател ФО: "ФИНАНСОВАТА ОЦЕНКА"; тежест: 50
Критерий: Показател: Обособена позиция №2: Показател ТО: "ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА"; тежест: 50
Критерий: Показател: Обособена позиция №3: Показател ФО: "ФИНАНСОВАТА ОЦЕНКА"; тежест: 40
Критерий: Показател: Обособена позиция №3: Показател ТО: "ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА"; тежест: 60
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2016/S 021 - 033367 от 19.01.2016 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: Д-108-2016 / Обособена позиция №: 2 / Заглавие на обособената позиция: Предоставяне на услугите по профилактика, поддръжка и ремонт на инсталации и съоръжения на обект „Научно-технологичен парк“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

26.04.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Ю Сървисиз ООД, р-н Възраждане, ул. Брегалница № 43, България 1303, София, Тел.: 003592 9200211, E-mail: r.zasheva@usis-bg.com, Факс: 003592 9200211

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 1500000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Брой месеци: 60
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 1. изтичането на 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна; 2. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; 3. уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие - срещу действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.09.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

„Джи Ай Ентърпрайс” ООД, ЕИК: 148116325 „Фърст Фасилити България“ ЕООД, ЕИК: 131452307 „Веолия Енерджи Сълюшънс България“ ЕАД, ЕИК: 121371700 „Фасилити Оптимум България“ ЕАД, ЕИК: 175313615 „Каламарис Груп“ ЕООД, ЕИК: 201049333 „Лендмарк Пропърти Мениджмънт“ АД, ЕИК: 175338013 „Ю Сървисиз“ ООД, ЕИК: 121413868