Версия за печат

02716-2016-0060

BG-с. Горно Сахране:

Решение за откриване на процедураРешение номер 281 от дата 16.09.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540122

BG344, Югоизточно държавно предприятие-ДП-Сливен, Териториално поделение Държавно Ловно Стопанство Мазалат, ул.Опълченска №1А, За: инж. Валентин Велев, България 6151, с. Горно Сахране, Тел.: 087 919874, E-mail: dds_mazalat@abv.bg, Факс: 04357 2242

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dlsmazalat.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/288.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и управление на гори-държавна собственост


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на питейна вода и канализационни услуги за нуждите на ТП ДЛС "Мазалат" с.Горно Сахране за срок от 24 месеца

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на питейна вода за нуждите на ТП ДЛС "Мазалат" с.Горно Сахране и канализационни услуги за срок от 24 месеца

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

не е приложимо

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2200 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл.193 от Закона за водите/обн. ДВ, бр.67/27.07.1999 г., посл. изменение ДВ, бр.15 от 23.02.12016 г./, обществените отношения свързани с услугите за водоснабдяване и канализация се уреждат със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги /ЗРВКУ - обн. ДВ бр.18 от 25.02.2005 г., посл. изменение ДВ, бр.58, от 31.07.2015 г./.Съгласно чл.198о, ал.1 от Закона за водите "Стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от ВиК оператори по реда на този закон и на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.", като в ал.2 на същия член се посочва, че в границите на една обособена територия само един ВиК оператор може да осъществява дейностите по ал. 1.Съгласно чл. 198 "а", ал. 1 от ЗВ за нуждите на управлението, планирането и изграждането на ВиК системи и за предоставянето на ВиК услуги, територията на страната се разделя на обособени територии. На основание § 34 от ПЗР на ЗВ, във връзка с чл. 198 от същият закон, с Решение №РД-02-14-2234/22.12.2009 г./обн. в ДВ, бр.7/2010г./ на Министъра на регионалното развитие и благоустройството е обявена обособена територия на действие на В и К оператора “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Стара Загора, с обхват територията на 12 общини, в т.ч. и на община Казанлък.Съгласно разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от ЗРВКУ регулирането на ВиК услугите се осъществява от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). С оглед на изложеното “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Стара Загора е единствен ВиК оператор на територията на Община Казанлък, включен под №55 и в публикуваният на интернет страницата на ДКЕВР – списък на В и К операторите с утвърдени цени за предоставяне на В и К услуги.Следователно, обществената поръчка не би могла да бъде възложена на друг изпълнител, тъй като цитираното дружество има изключителни права по смисъла на §1, т.26 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, за осъществяване на тази дейност на територията на Община Казанлък. В тази връзка “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Стара Загора притежава изключителни права по §1, т.26 от Допълнителните разпоредби на ЗОП за предоставяне на услугите предмет на тази поръчка и възлагането и попада в хипотезата на чл.90, ал.1 т.3 от ЗОП. На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗОП, покана за участие по смисъла на чл. 91, ал. 2 от ЗОП няма да се изпраща и няма да бъдат прилагани чл.92 и чл.92а от ЗОП. Договорът ще бъде сключен с дружеството, притежаващо изключителни права “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Стара Загора, който е единствен ВиК оператор на територията на Общината, включен под № 55 в публикувания на интернет страницата на ДКЕВР.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Стара Загора

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

съгл. чл 197 ал.1 т.5 - в 10 дневен срок от публикуване в РОП на обявлението за обществена пооръчка

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

16.09.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Иван Илиев Глухарев

VIII.2) Длъжност

Директор