Версия за печат

02716-2016-0059

BG-с. Горно Сахране:

Решение за откриване на процедураРешение номер 282 от дата 16.09.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540122

BG344, Югоизточно държавно предприятие-ДП-Сливен, Териториално поделение Държавно Ловно Стопанство Мазалат, ул.Опълченска №1А, За: инж. Валентин Велев, България 6151, с. Горно Сахране, Тел.: 0887 919874, E-mail: dds_mazalat@abv.bg, Факс: 04357 2242

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dlsmazalat.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/site-min/procedures/form/284.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и управление на гори-държавна собственост


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП ДЛС "Мазалат" за срок от 24 месеца

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП ДЛС "Мазалат" за срок от 24 месеца

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

не е приложимо

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 52500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл.10, ал.1 от Закона за енергетиката(ЗЕ)Държавната комисия за енергийно и водно регулиране регулира дейностите в енергетиката.Същата издава, изменя, допълва, спира, прекратява и отнема лицензи, в случаите предвидени в ЗЕ – арг. – чл.21, ал.1, т.1. Съгласно чл.43, ал.2 от ЗЕ за една обособена територия се издава само една лицензия за снабдяване с електрическа енергия от крайни потребители. В регистъра на ДКЕВР е вписана лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия, издадена на "ЕВН България Електроснабдяване" АД, гр. СТАРА ЗАГОРА-6000, ул. "Отец Паисий" 89, Решение N И2-Л-141-/09.12.2013 г. изменящо лицензия № Л-141-11/13.08.2004 г. за срок 35 години. Предвид горното обществената поръчка не би могла да бъде възложена на друг изпълнител, по аргумент, че "ЕВН България Електроснабдяване" АД, гр. СТАРА ЗАГОРА, притежава изключителни права по смисъла на §1, т.26 от ДР на ЗОП за осъществяване на тази дейност на територията на област Стара Загора, предвид предмета на настоящата обществена поръчка. От направените справки в регистъра на издадените лицензии за дейности в енергетиката, поддържани то ДКЕВР е видно, че "ЕВН България Електроснабдяване" АД, гр. СТАРА ЗАГОРА за търговия с електрическа енергия за срок от 35 години. Предвид гореизложеното, както и безспорното обстоятелство, че както седалището и адреса на управление на упълномощения възложител, така и местонахождението на обектите, предмет на електроснабдяване попадат в обхвата на област Стара Загора, община Павел Баня, с.Горно Сахране предвид на това че "ЕВН България Електроснабдяване"АД, гр. Стара Загора е единственото дружество, което притежава изключителни права за извършване на дейността по обществено снабдяване с електрическа енергия за територията на област Стара Загора, е налице основание за провеждане на процедура – договаряне без обявление, по реда на чл.79, ал.1, т.3 б.”в”от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

"ЕВН България Електроснабдяване"АД, гр. Стара Загора

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

съгл. чл 197 ал.1 т.5 - в 10 дневен срок от публикуване в РОП на обявлението за обществена пооръчка

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

16.09.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Иван Илиев Глухарев

VIII.2) Длъжност

Директор