Версия за печат

02711-2015-0134

BG-Попово:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Териториално поделение ДЛС Черни Лом гр.Попово към СИДП ДП гр.Шумен, бул. Михаил Маджаров №68, За: инж.Стела Атанасова, Р.България 7800, Попово, Тел.: 0608 42047, E-mail: dls.cherni_lom@dpshumen.bg, Факс: 0608 44105

Място/места за контакт: ТП ДЛС Черни Лом гр.Попово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dlschernilom.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dlschernilom.dpshumen.bg/?p=454.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: горско и ловно стопанствоРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 27 от 18.06.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02711-2015-0134
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

„ Доставка чрез покупка на гуми за селскостопанска техника и автомобили собственост на ТП ДЛС „Черни Лом” гр.Попово по обособени позиции, а именно: Позиция № 2 – ,, Доставка чрез покупка на гуми за селскостопанска техника собственост на ТП ДЛС,,Черни Лом” гр.Попово”.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 67 от 01.09.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ПРИМЕКС ЕООД гр.Каспичан; ЕИК: 127033207, ул.Ропотамо №7, Република България 9930, Какпичан, Тел.: 054 832400, E-mail: office@primex-bg.com

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„ Доставка чрез покупка на гуми за селскостопанска техника и автомобили собственост на ТП ДЛС „Черни Лом” гр.Попово по обособени позиции, а именно: Позиция № 2 – ,, Доставка чрез покупка на гуми за селскостопанска техника собственост на ТП ДЛС,,Черни Лом” гр.Попово”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

01.09.2016 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
20000 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

01.09.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
11549.6 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

13.09.2016 г. 


Възложител

Трите имена: инж.Григор Игнатиев Гогов
Длъжност: директор