Версия за печат

00652-2016-0011

BG-Септември: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000351825

община Септември, Община Септември, ул. Александър Стамболийски №37А, За: Даниела Малешкова, България 4490, Септември, Тел.: 03561 7777, E-mail: municipality@septemvri.org, Факс: 03561 7779

Място/места за контакт: общинска администрация при община Септември

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.septemvri.org.

Адрес на профила на купувача: http://profil.septemvri.org.

Електронен достъп до информация: http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/71-96-00-12-16.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Предоставяне на проектантски услуги за изготвяне на технически/работни проекти и упражняване на авторски надзор, необходими на община Септември за реализиране на инвестиционни дейности”: Обособена позиция №: 1: Изготвяне на технически/работен проект и упражняване на авторски надзор за реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12 (12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
община Септември
Код NUTS: BG423
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на настоящата открита процедура е концентриран върху избор на изпълнител, който да изпълни: „Предоставяне на проектантски услуги за изготвяне на технически/работни проекти и упражняване на авторски надзор, необходими на община Септември за реализиране на инвестиционни дейности”: Обособена позиция №: 1: Изготвяне на технически/работен проект и упражняване на авторски надзор за реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

71315000, 71311000

Описание:

Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
60000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Срок за изпълнение; тежест: 15
Критерий: Оценка на предложението за изпълнение; тежест: 30
Критерий: Предлагана цена за изпълнение; тежест: 55
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2016/S 076 - 134402 от 19.04.2016 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 259 / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: „Предоставяне на проектантски услуги за изготвяне на технически/работни проекти и упражняване на авторски надзор, необходими на община Септември за реализиране на инвестиционни дейности”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

14.04.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Ви Ен Къмпани” ООД, ЕИК: 200342881, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Пере Тошев” №7, ет. 3, ап. 24, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 697345, E-mail: vn_company@abv.bg

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 75000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 60000 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

Настоящата обществена поръчка ще се финансира по Програма за развитие на селските райони 2014г. – 2020 г. В случай на неодобрено финансиране, ще бъдат търсени други възможни източници на финансиране.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.09.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. "Инфра Про Консулт"ООД, ЕИК 202720900, Адрес: гр. София, ул. "ДРАГАН ЦАНКОВ” №2, ет. 5, офис 8 2. "Илия Бурда"ЕООД, ЕИК 130138798, Адрес: гр. София, ЖК. „ЗОНА Б-5”, БЛ.2, ВХ. В, АП. 207 3."Дезира-С"ООД, ЕИК 200146968, Адрес: гр. Пловдив, ул. „ХР.Г. ДАНОВ” №13 4. "Ви Ен Къмпани", ЕИК 200342881, Адрес: гр. Пловдив, ул. "Пере Тошев" №7, ет. 3, ап. 24 5. „Шейп консепт – архитектурна асоциация” ООД, ЕИК 160117532, Адрес: гр. Пловдив, ул. „СВЕТИ НАУМ” №1, ЕТ. 1, АП. 1