Версия за печат

00092-2016-0013

BG-Смолян: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Смолян, бул. България № 12, За: инж. Васка Караджова - директор на дирекция СИОС в община Смолян, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 67692, E-mail: obshtina_smolyan@abv.bg, Факс: 0301 62426

Място/места за контакт: дирекция СИОС в община Смолян

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.smolyan.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1610.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ ВЪВ II ОУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” И ОДЗ 3 „РОДОПЧАНЧЕ” В ГР. СМОЛЯН”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Място на изпълнение: Мястото за изпълнение на поръчката е диференцирано по обекти, както следва: II ОУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” - гр. Смолян, ул. Тунджа № 7; ОДЗ 3 „РОДОПЧАНЧЕ” - гр. Смолян, ул. Соколица № 12.
Код NUTS: BG424
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Изпълнението обхваща строителство на 2 /два/ строителни обекта, както следва: 1. Извършване на строителни и монтажни работи за прилагане на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия във II ОУ „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Смолян. 2. Извършване на строителни и монтажни работи за прилагане на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия в ОДЗ 3 „Родопанче”, гр. Смолян.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45331000, 45331100

Описание:

Строителни и монтажни работи на отоплителни, вентилационни и климатични тръбопроводни инсталации
Строителни и монтажни работи на отоплителни тръбопроводни инсталации

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
514947.9 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Цена за изпълнение на поръчката (О1); тежест: 34
Показател: Гаранционни срокове на изпълнените отоплителни инсталации (О2), включващ следните подпоказатели с равна тежест в общата комплексна оценка: Гаранционен срок на изпълнената отоплителна инсталация във II ОУ „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Смолян (О2.1) – 7 % , максимален брой точки – 7 точки; и Гаранционен срок на изпълнената отоплителна инсталация в ОДЗ 3 „Родопанче”, гр. Смолян (О2.2) – 7 % , максимален брой точки – 7 точки; тежест: 14
Показател: Срок за изпълнение на поръчката (О3), включващ следните подпоказатели с равна тежест в общата комплексна оценка: Срок за изпълнение на строителството във II ОУ „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Смолян (О3.1) – 6 % , максимален брой точки – 6 точки; и Срок за изпълнение на строителството в ОДЗ 3 „Родопанче”, гр. Смолян (О3.2) – 6 % , максимален брой точки – 6 точки; тежест: 12
Показател: Техническо предложение за изпълнение (О4); тежест: 40
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00092-2016-0013

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 730317 от 14.04.2016 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № История ПНО-ОП-16.07-4 История / Обособена позиция №: / Заглавие:„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ ВЪВ II ОУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” И ОДЗ 3 „РОДОПЧАНЧЕ” В ГР. СМОЛЯН”
V.1) Дата на сключване договора
29.07.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
06.07.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ТЕРМО БИЛД“ ООД, ЕИК - 120582356, Ул.Полк. Дичо Петров № 26, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 65235

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 520397 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 514947.9 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

29.08.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

„МУЛТИТЕРМ“ ООД, с. Труд 4199, община Марица, област Пловдив, ул. Карловска - извън регулация № 31


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор