Версия за печат

01509-2016-0003

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер 2127 от дата 29.08.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000663814

BG, Национален институт по метеорология и хидрология-БАН, 1000, За: Добри Димитров, България 1000, София, Тел.: 0887 226091, E-mail: dimitrov.dobri@gmail.com, Факс: 02 9880380

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://storm.cfd.meteo.bg//op7/ps20160823.

Адрес на профила на купувача (URL): www.meteo.bg.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: научна дейност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на компютри, периферия и аксесоари за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН)“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Поръчката е разделена на 6 обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Сървъри“ – прогнозна стойност до 35 610,00 лв. без ДДС; Обособена позиция № 2 - „Работни станции и монитори“ – прогнозна стойност до 37 520,00 лв. без ДДС; Обособена позиция № 3 – „Преносими компютри“ – прогнозна стойност до 15 655,00 лв. без ДДС; Обособена позиция № 4 – „Принтери, скeнери и мултифункционални устройства“ – прогнозна стойност до 5 045,00 лв. без ДДС; Обособена позиция № 5 – „Мини РС, контролери, дискове и други компютърни аксесоари“ – прогнозна стойност до 13 030,00 лв без ДДС; Обособена позиция № 6 - "Мрежово оборудване" - прогнозна стойност до 11 845,00 лв. без ДДС;

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 118705 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

29.08.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. д-р Христомир Тодоров Брънзов

VIII.2) Длъжност

Директор