Версия за печат

02711-2016-0079

BG-с.Старо Оряхово:

Решение за откриване на процедура



Решение номер 263 от дата 24.08.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120080

BG331, ТП Държавно ловно стопанство Шерба при СИДП ДП Шумен, офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8, За: инж.Слави Златинов- гл.инженер при ТП ДЛС Шерба, България 9110, с.Старо Оряхово, Тел.: 05141 2358, E-mail: dls.sherba@dpshumen.bg, Факс: 05141 2358

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dlssherba.dpshumen.bg/%d0%be%d0%bf-%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%81%d1%8a%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: ловно стопанство


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка, осъществена чрез покупка на 1 (един) брой употребяван агрегат към МПС - Сеялка за слята сеитба с работна ширина до 2.5 метра“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка, осъществена чрез покупка на 1 (един) брой употребяван агрегат към МПС - Сеялка за слята сеитба с работна ширина до 2.5 метра“

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Естеството на доставката и нейният обем не предполага разделянето й на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 3000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Настоящата процедура се възлага на основание Заповед №130/03.05.2016г. на Директора на СИДП ДП – Шумен.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

24.08.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Радослав Бойчев Радев

VIII.2) Длъжност

зам.директор, оправомощен със заповед №211/09.06.2015г. на директора на ТП ДЛС Шерба