Версия за печат

00652-2016-0014

BG-Септември:

Решение за откриване на процедураРешение номер 1262 от дата 22.08.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000351825

BG423, община Септември, ул. Александър Стамболийски № 37А, За: Даниела Малешкова, България 4490, Септември, Тел.: 03561 7777, E-mail: municipality@septemvri.org, Факс: 03561 7779

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.septemvri.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/77-96-00-18-16.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА „ДОСТАВКА НА УСТРОЙСТВА И СОФТУЕР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДИСТАНЦИОННИ ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на специализирано оборудване и разработване на Уеб-базирана система за предоставяне на дистанционни здравни и социални услуги в изпълнение на проект №BG05M9OP001-2.002-0277 „Независим живот в община Септември” по процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Поръчката цели изграждането на цялостна Telehealth система, която позволява едновременното, денонощно и отдалечено наблюдение и записване на различни витални показатели на множество пациенти. Системата също така предоставя на лекари, асистенти и администратори необходимия софтуер за визуализиране и управление на тази информация. Telehealth решението се състои от две независими системи, които работят заедно за осъществяване целите на проекта — cloud система и система от хардуерни компоненти. Cloud системата да предоставя необходимите интерфейси за записване и съхранение на данните с витални показатели, отговаря за тяхното надеждно съхранение и ги визуализира по подходящ начин за лекарите и асистентите. Специализираното оборудване включва: Telehealth cloud система -1 бр. Електронен апарат за измерване на кръвно налягане с Bluetooth – 80 бр. Пръстов пулсоксиметър с Bluetooth – 40 бр. Устройство за трансфер на данни (Gateway) – 80 бр. Кутия за прием на лекарства с аларма – 80 бр. Апарат за измерване на кръвна захар с Bluetooth – 30 бр. Електронна везна – 5 бр. Термометър с Bluetooth – 30 бр. Телекеър Аларма – 80 бр. Компютърна конфигурация -1 бр. Поръчката включва обучение на минимум трима служители на Възложителя за работа със системата. Обучението следва да се извърши в минимум 8 учебни часа, в рамките на 1 ден като мястото на обучение се осигурява от Възложителя община Септември. Цялото оборудване и софтуер, които ще бъдат доставени чрез настоящата обществена поръчка подлежат на тестване. Изпълнителят следва да предостави гаранционно обслужване и поддържане работоспособността на системата, като разходите за поддръжка и ремонт, с изключение на умишлени повреди, са за сметка на изпълнителя на обществената поръчка като част от гаранцията за поддръжка на системата.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект №BG05M9OP001-2.002-0277 „Независим живот в община Септември” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Неприложимо съгласно чл.178, ал.5 от ЗОП

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 142000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съобразно изготвения и одобрен бюджет по Проект № BG05M9OP001-2.002-0277 „Независим живот в община Септември”, максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за дейността, предмет на настоящата поръчка е 142 000.00 лв. (сто четиридесет и две хиляди лева) лв. без ДДС или 170 400 (сто и седемдесет хиляди и четиристотин лева) лв. с ДДС. Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за доставки е на стойност равна или по-висока от 70 000 лв. без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 20 на ЗОП процедури. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура на публично състезание гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства по проекта. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и са създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

22.08.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Марин Василев Рачев

VIII.2) Длъжност

кмет на община Септември