Версия за печат

00109-2015-0027

BG-Благоевград:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Благоевград, площад Георги Измирлиев №1, За: Ива Цветанова - старши юрисконсулт, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 867714, E-mail: itsvetanova@blgmun.com, Факс: 073 884451

Място/места за контакт: Дирекция ПНООП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.blgmun.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat166/2125/ZOP_31082015-27.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: РП-27 от 31.08.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00109-2015-0027
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши: Изпълнение на услуги във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград–етап V за Обособена позиция 1: Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и технически паспорти на сгради, съгласно приложение №1


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 98-00-7 от 22.01.2016 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Нипро-контрол ООД, ЕИК 130325417, ул.Аргир Манасиев № 14, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 887898

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

ДА

Подизпълнител: Илияна Левкова; Димитър Захариев; Никола Дюлгеров; Биляна Тумбева; Иван Халев; Бойко Котев; Ивайло Тодоров; Михаил Тодоров; Александър Чикалов; Евгений Колев; Цветанка Даракчиева; Захарина Асенова; Кристиян Авакумов; Лазар Попгаврилов; Захари Донев; Любомир Алексов; Веселин Младенов ; Росен Бобошевски; Дейност: Извършване на архитектурно заснемане на сградите; Отразяване на промени по фасадите и в разпределенията извършени по време на експлоатацията; Отразяване на размерите и вида на дограмата; Извършване на обследване на всички водопроводи и др. Дейностите, които ще бъдат изпълнявани от подизпълнители в настоящата обществена поръчка са изчерпателно описани в декларация образец №6 от офертата на Изпълнителя и договорите с подизпълнители.; Дял: 30.55%
ІII.5) Предмет на договора

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши: Изпълнение на услуги във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград–етап V за Обособена позиция 2: „Обследвания за енергийна ефективност на сгради, съгласно приложение №1

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

80

ІII.7) Стойност посочена в договора
382533.59 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

24.06.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
459040.29 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

22.08.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Атанас Станкев Камбитов
Длъжност: Кмет на община Благоевград