Версия за печат

02709-2016-0094

BG-СЕЛО ЛЕСИДРЕН:

Решение за откриване на процедураРешение номер 4 от дата 19.08.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760104

BG315, СЗДП ТП ДГС ЛЕСИДРЕН, С.ЛЕСИДРЕН УЛ.СТАРА ПЛАНИНА №97, За: ИЛИЯНА ЛАКОВА БЛЪСКОВА, България 5520, СЕЛО ЛЕСИДРЕН, Тел.: 0884 187546, E-mail: acc1@abv.bg, Факс: 06920 2228

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sadp.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160819XFPq7392356.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: ГОРСКО СТОПАНСТВО


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Лесидрен”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

"Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Лесидрен”, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ В ДОКУМЕНТАЦИЯТА

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Не се налага .

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 6000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19.08.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ ПЕТРОВ

VIII.2) Длъжност

ДИРЕКТОР