Версия за печат

00087-2016-0087

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер СОА16-РД93-134 от дата 11.08.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000696327

BG411, Столична община, Столична община, ул. Московска № 33, За: Станислава Цветкова, България 1000, София, Тел.: 02 9377530, E-mail: s.tsvetkova@sofia.bg, Факс: 02 9377561

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sofia.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=45938&companyId=20779.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Изработване на План за устойчива градска мобилност на Столична община“, в съответствие със споразумението за проект: "Модернизирани трамваи за град София" между Държавния Секретариат по икономическите въпроси на Конфедерация Швейцария от една страна и от друга страна от Дирекция "Мониторинг на средствата от Европейския съюз" към Министерския съвет на Република България като Национално Координационно Звено, Столична община и "Столичен Електротранспорт" ЕАД, подписано на 15 октомври 2015 г.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Целта на настоящата поръчка е да се разработи План за устойчива градска мобилност на Столична община, предназначен да задоволи нуждите от мобилност на хората и бизнеса във всички населени места на територията на общината за по-добро качество на живот. За целта Изпълнителят следва да осъвремени и където е необходимо да надгради съществуващия транспортен модел на града „Генерален план за организация на движението на Столична община“, изготвен през 2010 г. от Мот Макдоналд, да отрази насоките в Общият устройствен план на града, приет през 2009 г. от Министерски съвет, както и другите базови документи, третиращи транспортната ситуация в града описани в настоящата документация. Планът за устойчива градска мобилност следва да бъде разработен за периода 2016-2035 г. Планът е във връзка с необходимостта от рамка, задаваща основните насоки за устойчиво развитие на мобилността в града, както и за възможностите за кандидатстване по европейски програми за финансиране развитието на обществения транспорт. Планът следва да бъде разработен според „Ръководство. Развитие и прилагане на устойчиви планове за градска мобилност”, публикувано от “Европейска платформа за устойчиви планове за градска мобилност” на Европейската комисия . Основната цел на Плана е постигане на устойчива градска транспортна система чрез: • Обезпечаване на достъп до работни места и услуги за всички; • Подобряване на безопасността и сигурността; • Намаляване на замърсяванията, парниковия ефект и консумацията на енергия; • Подобряване на ефективността и ефикасността на транспортирането на хора и стоки; • Повишаване на привлекателността и качеството на градската среда. Очаквани резултати от разработването на ПУГМ: • Разработване на интелигентни и устойчиви решения за управление на транспорта и трафика в градската среда; • Интегрирани, интермодални, устойчиви, достъпни и атрактивни транспортни решения и услуги; • Подобрена координация, планиране и управление на градската мобилност, което включва всички нейни компоненти - обществени и лични превозни средства, пътнически и товаропревозен, моторизиран и немоторизиран транспорт, придвижане и паркиране в градската среда на територията на Столична община; Настоящата поръчка включва следните дейности, които следва да бъдат извършени при изработването на Плана за устойчива градска мобилност: 1. Преглед на действащото законодателство в сферата на устойчивото развитие на градската мобилност и градска среда, както и документи, отнасящи се към тях в рамките на Столична община. 2. Изготвяне на План за устойчиво развитие на градската мобилност на територията на Столична община.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата обществена поръчка няма обособени позиции. Поради това, че предметът на поръчката е неделим е невъзможно разделянето на поръчката на обоособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 596853.33 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 1, буква б) от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за услуга е на стойност равна или по-висока от 264 033 лв. без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените процедури. Предвид стойността на поръчката, както и че не са налице условията за провеждане на някоя от другите, посочени в чл. 18 процедури, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на открита процедура. Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства по проекта. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и са създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.08.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Евгени Иванов Крусев, Възложител съгласно Заповед №СОА16-РД09-1057/02.08.2016 г. на Кмета на Столична община, за Направление "Транспорт и транспортни комуникации"

VIII.2) Длъжност

Заместник-кмет на Столична община